IV. Masa “Hürriyet ve Adalet Masası” Hanımlar Grubu

ELİF ALTUNER
FEYZA KURUN ERTEM
ZEYNEP DOĞAN
YILDIZ FIRTINA
HATİCE BETÜL BULUT
FATMA NUR DOĞAN
YASEMİN KAVUŞ
DİLEK KIRCA

 • Adaletle yaratılan insan fıtratının terakki edebilmesi için insan davranışlarının temelini oluşturan kuvvelere sınır konulmamış tır. İnsan böylece ya zulüm ve tecavüzleri doğuran amellerle fıtratına ters düşecek ya da adalet üzre harekete ederek asr-ı saadet örneğinde olduğu gibi sırat-ı müstakimi bulacaktır ve iki cihan saadetini kazanacaktır.
 • İsraf, tüketim, başıboşluk, nefsin his ve heveslerine boyun eğme hürriyet olgusuyla bağdaşamaz. Hakiki hürriyetin yolu nefsin his ve heveslerinden kurtulup iç hürriyeti elde etmekten geçer. İç hürriyetin yolu ise sırat-ı müstakimdir.
 • İbadete riayet adaletin inkişafıdır. İbadetlere riayet, insanın tüm varlıklara adaletle muamele etmesinin yolunu açar.
 • İnsanın fıtratında hürriyet olması, onun din ve inanışta hür muhakeme gücüne sahip olmasını iktiza eder.
 • İmandan beslenen hoşgörü, sabır, şükür ve tevekkül ile sürdürülebilen yuva, aile bireylerinin kabiliyetlerinin inkişaf ettirebileceği hür bir ortamı sağlar.  Böyle bir yuva, emanete itina göstermek, adaletle hükmediş, hakkın hatırına duyulan hürmet gibi insani değerleri, asr-ı saadetin tablolarını canlandırabilir.
 • Dil, din, ırk , mezhep vs. gözetmeksizin insanlar hak ve hürriyet noktasında eşit olmalıdır. Herkes inancının gereğini yaşamakta serbest olmalıdır.
 • Anadilinde konuşabilmek, fikrini serbestçe söyleyebilmek en temel haklardandır. Kimse dininden,ırkından veya birilerini sevmek ya da sevmemek noktasında sorgulanamaz.
 • Eğitim en temel haklardan olup, kılık kıyafet veya dil gibi sınırlamalarla kısıtlanamaz.
 • Tam hür ve bağımsız bir anayasa hak ve hukukun üstünlüğünün kabulü ile mümkündür. İdeolojik vurguları olan, değiştirilemez maddeler gibi kırmızı çizgilere sahip bir anayasa bu anlayıştan uzaktır.
 • İstibdat, en küçük dairede; yani enede başlar ve büyük dairede musibet ve felakete dönüşür. O halde istibdatın yerleşmemesi ve tesis olunmaması için insan evvela kendi dairesindeki istibdadı ortadan kaldırmalı, nefsi terbiye ile izale etmelidir.
 • Haksızlık karşısında susmak ve mücadele etmemek, istibdata meyli olan kimselerin istibdat meylini artıracağından hak ve hürriyeti kısıtlayıcı engeller karşısında mücadele etmek gerekir.
 • Risale-i Nurlar; hak, adalet ve hürriyet manifestosu olarak tüm ülke genelinde yaygınlaştırılmalı, eğitimde yerini almalıdır.