III. Masa “Refah Masası” Erkekler Grubu


Yusuf Renas BÜLBÜL
Tahir ZEYREK
Enes TURAP
Ömer Said ERDOĞAN
Recep EŞEN
Orhan ÖZER

  • Refah sözcük anlamı olarak mutluluk, sevgi , saygı , terakki gibi anlamlar ifade eder. İstilahi olarak da bir memleketin geçim standartlarının istenilen seviyede olması anlamına gelir.
  • yüzyıl bilimin hakim olduğu, bilgi toplumlarından meydana gelen yüzyıl olacaktır. Toplumların ve insanların yalnız iktisadi konulara eğilerek ve yalnız ekonomik yapıyı ele alarak gelişecekleri ve huzurlu olacakları anlayışı geçerliliğini kaybetmiş durumdadır.
  • İnsan, maddi ve manevi olmak üzere iki cephesi olan bir varlıktır. İnsanın bu iki yönünün de tatmin edilmesi gerekmektedir.
  • Nasıl ki hayatın hayatı imandır, sosyal hayatın ruhu da zekattır. Zekat, insanların davranışlarını maddi ve manevi sahada disipline eden mukaddes bir emr-i İlahidir.
  • Günümüz insanının karşılaştığı birçok ekonomik problemlerin üstesinden gelmek sosyal hayatta zekat kurumunun revacıyla mümkündür. Zekat, toplumun sosyal ve ekonomik problemlerine çözüm getirecek, rahatsızlıklara sünger çekebilecek bir şifa özelliğine sahiptir.
  • Zekatın iktisadi faydalarını kısaca şöyle ifade edebiliriz. Zekat verimi artırır, milli geliri yeniden sosyal adalet yönünde dağıtır, gösteriş tüketimini zaruri ihtiyaç mallarına aktarır, kaynak dağılımını düzeltir, atıl geliri azaltır, yatırımı arttırır, toplam talebi artırır.
  • İnsanlığa refah vaad eden sosyalizm, kapitalizm ve komünizm gibi sistemler uygulama aşamasında insanlığı büyük sıkıntılara sokarak yıkılmaya yüz tutmuştur. Fakat buna karşın en tutarlı ve uygulanabilir bir sistem olarak asr-ı saadetteki ticari, iktisadi, hukuki ve ahlaki yapılar çözüm üretme aşamasında bütün ihtişamıyla karşımızda durmaktadır.
  • “İktisat, manevi dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebeb-i izzettir.”
  • İnsanlar Kuran-ı Kerim ve Sünnet-i Seniye’deki esaslara uyduğu takdirde refah seviyelerini yükseltmeye muvaffak olabilirler.