Hakkımızda

Gayesi; Risale-i Nur Külliyatı ve müellifi Bediüzzaman Said Nursi’nin daha iyi anlaşılması ve tanıtılması için yapılacak her türlü ilmi faaliyette bulunmaktır.

1. Risale-i Nur ve müellifi Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili her türlü çalışmayı, kitap, mektup, belge ve dokümanı tahkik eder, tanzim eder ve arşivler. Bunları belli düzenlemeler dahilinde kullanıma açar.

2. Risale-i Nur hakkında yapılacak her türlü çalışmaya yardımcı olmak için arşiv, kütüphane, eğitim ve araştırma merkezleri kurar.

3. Risale-i Nur ve müellifini tanıtmak için çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerini organize eder. Bu cümleden olarak, tiyatro, film, edebiyat ve şiir, ilim ve araştırma gibi sahalarda çalışmalar yapar. Toplantı, konferans, seminer, panel, kongre ve sempozyumlar tertip eder.

4. Takip ettiği çeşitli neşriyatı, toplantı ve faaliyetleri değerlendirir ve gereken ikaz, tavsiye ve tenkitleri yapar.

5. Risale-i Nur ve müellifi ile ilgili çalışma yapan ve yapmakta olan kişi ve kuruluşlarla irtibata geçer, gerekli bilgi ve doküman akışını temin eder.

6. Risale-i Nur hakkında neşredilmiş ve edilmemiş bütün mahkeme kararlarını, bilirkişi raporlarını, müdafaa ve mütalaaların suretlerini temin eder, arşivler ve araştırmacıların istifadesine sunar.

7. Gerek kendi bünyesinde gerekse hariçten yapılan çalışmaları değerlendirir ve yayına hazır hale getirir.

8. Risale-i Nur ve müellifinin görüşleri çerçevesinde kamuoyunda ön plana çıkan meselelerde mektup, lahika, makale, bülten ve mecmua neşreder.

9. Her seviyeden öğrencilere geziler, okuma programları, uygulamalı dersler, seminerler düzenler.

10. Risale-i Nur’la ilgili çalışmaların yürütülmesi için gerektiğinde kadrolar oluşturarak muvakkat veya daimi personel istihdam eder.

11. Gerek eğitim, gerekse araştırma elemanı olarak istihdam edileceği personelin eğitimi için gerekli tedbirleri alır, düzenlemeler yapar. Yabancı dil, bilgisayar, araştırma teknikleri, yazı yazma teknikleri, hızlı okuma ve sair kursları düzenler.