5. Masa “Gençlik, Eğitim ve Gelişim”


Katılımcılar:

Furkan ÇANKIRI (Moderatör)

Yavuz Selim AKÇINAR  (Sekreter)

Anıl AKSOY

Fatih ÖLMEZ

Mustafa SARAÇLAR

Talha ASİL

Masa Bildirisi

  1. Bir Müslümanın dünyasında eğitim rıza-ı İlahi için olmalıdır. Müslümanın öğrendiği ilimler Marifetullah’a ulaşmakta bir araçtır. Zira insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül edip kemale ulaşmak için gönderilmiştir.
  2. Bediüzzaman’ın da ifade ettiği gibi: “Vicdanın ziyası ulum-u diniyedir. Aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder.” diyerek dinin yerine bilimin konulduğu bir ortamda bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ortaya koymaktadır. Batı tarihi açısından bir din bilim çatışması söz konusu olmakla beraber, Doğu özellikle İslamiyet içinde din bilim çatışmasından bahsedilemez. Zira çatışan iki şey arasında bir denklik ilişkisi olur. Bediüzzaman’ın, izahına göre böyle bir denklik yoktur. “Köle efendisine, hizmetkâr reisine ve veled pederine nasıl düşman ve muarız olabilir? Halbuki İslâmiyet fünunun seyyidi ve mürşidi ve ulûm-u hakikiyenin reis ve pederidir.”
  3. Ailesinde temel imani ve ahlaki eğitimi görmeyen bir bireyin hayatının kalanında alacağı eğitimler eksik bir temel üzerine olacaktı Bu durum toplum hayatına ciddi zararlar vermektedir.
  4. Eğitim insanın nefsinde başlamalıdır. Kişi öncelikle dar dairede üzerine düşen vazifeleri yerine getirmelidir. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemeyeceği gibi, kişi dünyayı değiştiremese de kendisini değiştirme gayret ve azmini göstermelidir. Böylelikle bu değişiklik kişinin çevresine de sirayet edebilir.
  5. İnsan enfüsi tefekkür ile nefsini eğ Böylece his ve hevesatının istibdatından kurtularak hür bir birey halini alır. Dolayısıyla iman temelli bir eğitim, bireyleri gerçek hürriyet ve kemale eriştirecek, insanın insaniyet sıfatlarını ortaya çıkaracaktır.
  6. Eğitim sisteminin bireylerin farklılıklarını göz önünde bulundurarak fıtratlardaki istidatların keşfini destekleyici bir modelde oluşturulması Eğitim eğer propaganda ve tek tipleştirme aracı olarak kullanılırsa, hür tefekkür ortaya çıkamayacağından yeni keşifler ve gelişmeler de olmayacaktır. Eğitimde hür tefekkür ve eleştirel düşünce önemli bir yer teşkil etmektedir. Siz çınar ağacını evdeki bir saksıya dikerseniz o saksı ona dar gelecek ve istidatlarının inkişafına engel olacağından kendisini gerçekleştirmesi mümkün olamayacaktır.
  7. Fıtratların, istidatların ve latifelerin farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda, tek cinsiyetli eğitim çok acil ve mühim bir ihtiyaçtı Yapılan bazı araştırmalar da karma eğitimin ders ve çalışma başarısını düşürdüğünü ortaya koymaktadır.
  8. Günümüz eğitim sisteminde talebe olmanın, yani eğitime ihtiyaç hissetmenin yeri unutulmuş Neden ilim tahsil ettiğini bilmemek bizlerin karşısına zayıf irade, ümitsizlik ve zamanı yönetememe gibi problemler olarak çıkmaktadır. Bununla birlikte üniversite eğitimi sadece diploma alınan bir yer haline gelerek seviye gittikçe düşmektedir.
  9. Müslümanların ve özellikle eğitim imkânı bulmuş olan bizlerin, toplum hayatını değiştirmek ve iyiye dönüştürmek noktasında üzerimize herkesten çok vazife düş Ancak almış olduğumuz eğitim ve sahip olduğumuz ideoloji, topluma ve insanlara tepeden bakmamıza ve toplumdan soyutlanmamıza sebep olmamalıdır. Eğitim sayesinde topluma adam yetiştirmeli, toplumdan adam çalmamalıyız.
  10. Ahirzamanda küfür fen bilimlerinden gelmektedir. Bu noktada bilimsel bilginin İslamileşmesi ihtiyacı ortaya çı Çünkü medenilere galebe ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir.