3. Masa “Gençlik ve Ahirzaman Sorunları”


Katılımcılar:

Arif Semih SULUBULUT (Moderatör)

Furkan ŞAHİN

Huzeyfe Oğuz GÖKBULUT

Melih AKKUŞ

Masa Bildirisi

 1. Ahirzaman semavi dinlerin üstünde mutabık kaldığı, kıyamete yakın dünyanın son dönemini içine alan ve diğer zamanlardan farklı olarak barındırdığı menfi özellikler sebebiyle, üzerinde çalışılması, hususiyetlerinin bilinmesi ve önlemler alınması gereken bir zaman dilimidir.
 2. Skolastik kilise baskısından, Hristiyanlık dinine karşı bir ayaklanma şeklinde gerçekleştirilen maddeten terakki hareketleri ve fen ile ilimdeki gelişmeler, maddi temeller üzerine bina edilerek tevhid inancının karşısına konulmasıyla, fen ve ilimden gelen dalalet son derece yayılmıştır.
 3. İslam âlemi elindeki hakikatleri gelişen felsefi ve maddeci bakış açısının karşısına olması gerektiği gibi çıkaramamıştı Bunun sonucunda İslam âleminde, bu dünya görüşü etkisi altında bazı değerlerinden ödün verilerek, yozlaşmış bir medeniyet anlayışı ortaya çıkmıştır.
 4. Gençlik zamanında karar vermede etkin olan, akıldan ziyade his ve heveslerdir. Lehviyat ve sefahat yollarıyla bu hisler geçici olarak tatmin edilerek kolay kontrol edilebilir bireyler oluşturmak amacıyla toplumlara bu yollar empoze edilmektedir.
 5. Geçici mutluluk kaynağı olan lehviyat ve sefahat yollarının insanın fıtratında olan beka isteğini tatmin etmemesinden kaynaklı olarak gençler kendilerini uyuşturma yoluna gitmektedirler. Bu ise kişileri işkoliklik, etken madde kullanımı gibi bağımlılıklara sevk etmektedir.
 6. His ve heveslerini tatmin noktasında hareket etmeye meyilli gençlerin ahirzamanda dinde bir derece laubalileşmelerinden dolayı önlerine engel çıkamadığından, bu kişiler topluma muzır bireyler hale gelmektedirler.
 7. Ahirzamanda günah işlemek kolaylaşmış, yaygınlaşmış ve sıradanlaşmıştı Bu sıradanlaşma bizatihi günah işlemenin günah olduğunun inkâr edilmesini netice vermiştir. Günaha ünsiyet peyda etmek, kişiyi, şeriatın hükmünü hafife almaya, akıldan uzak görmeye ve nihayet inkâra götüren bir süreci netice vermektedir.
 8. Özellikle gençlik zamanında karşı karşıya olunan gayr-i meşru muhabbet, kumar gibi günahları işlemek için tasavvur ve hazırlık aşamaları ahirzamanın sunduğu imkânlarla kolaylaşmıştı Bu sebeple günaha meyletmek, günahı fiile dönüştürmeyi netice verebilir. Bu ihtimalden dolayı günaha meyletmemek çok daha büyük bir önem kazanmıştır.
 9. Ahirzamanın barındırdığı menfi özelliklerden İslam âlemi olarak korunabilmemiz için siyasi, kitlesel ve radikal yollarla çözüm aramaktan ziyade, ferdi esas alan müsbet bir hareket yolu izlenmelidir.
 10. Ahirzamanda günah işlemek için imkanların artması, günahtan kaçınmakla elde edilebilecek vacip sevapları kazanabilme fırsatını vermesi, ahirzamanın bir avantajı olarak görülebilir.
 11. Ahirzamanın sunduğu imkânlar vasıtasıyla, çok kısa bir zamanda, çok kolay bir şekilde, çok yüksek sayıda insana İslam ve iman hakikatlerinin tebliğ edilebilmesi mümkündür. Yine bu imkan da ahirzamanın olumlu bir yönü olarak değerlendirilebilir.
 12. Diğer bütün olumsuz yönlerinin yanında, ahirzamanın getirdiği ilim ve fendeki gelişmeler, Allah’ın isim ve sıfatlarını kâinattan okumamıza imkan vererek yaratılış gayemiz olan Marifetullah yolunda derinleşmemize imkan sağlar.