2. Masa “Gençlik, Kültür ve Medeniyet”


Katılımcılar:

Hilmi KARACA (Moderatör)

İbrahim Enes ATAÇ (Sekreter)

Ali Osman ÇETİN

Enes ERGÖKTAŞ

Fatih GÜNEŞ

İbrahim GÜNEŞ

Macit ASLAN

Masa Bildirisi

  1. Gençlik, bir insanın zihinsel ve fiziksel anlamda en aktif olduğu ama aynı zamanda his ve hevesât cihetinden aldanmaya en müsait olduğu dönemdir.
  2. Kültür, bütün toplumsal hayatları; yani din, ahlak, hukuk, akıl, estetik, iktisat, dil ve teknikle ilgili yaşayışları barındıran bir kavramdı Kültür kavramının toplumları sınıflandırmadaki işlevi yetersiz kaldığından ‘’medeniyet’’ kavramı ortaya atılmıştır.
  3. Medeniyet, farklı kültürleri kapsayan ve bu kültürler arasındaki gelişmişlik düzeyini belirten bir kavramdır.
  4. Her ilim, o ilmi taşıyan medeniyetin düşünce yapısından izler barındırı Batı medeniyetinin ilmini alırken aynı zamanda ahlakından etkilenme riskini engellemek için mukavemet noktalarının iyi belirlenmesi gerekmektedir.
  5. Bediüzzaman Said Nursi Batı medeniyetini kuvvet, menfaat, cidal, menfi milliyet ve hevesât kavramları ile tasvir etmiş Batı medeniyetinin ilminden istifade edilirken bu noktalara bilhassa dikkat edilmelidir. Ayrıca bu özellikler tüketim toplumunun temellerini de oluşturmaktadır.
  6. Tüketim toplumunun esas özelliği, gayri zaruri ihtiyaçların zaruri zannedilmesini sağlamaktır.
  7. Tüketim toplumunda medya, moda ve alışveriş merkezleri gibi etmenler kültür ve medeniyete ait öğeleri ekonomik bir değere indirgeyerek(metalaştırma) bu öğeleri tüketilebilecek nesneler haline getirir.
  8. Bediüzzaman Said Nursi’nin İktisat Risalesi’nde şükür kavramını israfın zıttı olarak ele alması tüketim toplumunun temel problemlerine bir çözüm oluşturmaktadır.
  9. İslam medeniyetinin istinat noktası Batı medeniyetinden ziyade edille-i şer’iyye olmalıdır. Edille-i şer’iyyeyi oluşturan dört ana unsur Kitap, Sünnet, icma ve kıyastır. Yani gelişmiş bir medeniyet olmanın yolu zaten kültürümüzde geçmişten beri yer etmiş olan Asr-ı Saadet’i esas almaktan geçer.