I. Masa “İman ve Sünnet-i Seniyye” Erkekler Grubu

Bu Masa’da iman, küfür, marifetullah, ala-yı illiyin, esfel-i safilin gibi anahtar kelimeler çerçevesinde “İman ve Sünnet-i Seniyye işlendi.” Masa’nın katılımcıları; Sedat Dingin, Bilal Said Parlakoğlu, Ferhat Takır, Mehmet Yücetürk, Musa Dayanan, Rüstem Ocak.


İmanın inkişafı için  Sünnet-i Seniyye gerekli

1-Materyalist düşünce akımları nedeniyle maneviyattan uzaklaşmış ve medeni bir buhran içerisinde olan insanlık alternatif bir medeniyet arayışı içerisindedir.
2-İnsanları medeni buhrandan kurtaracak olan medeniyet, iman temelinde Sünnet-i Seniyye nuruyla nurlanmış olan, Kur’ân medeniyetidir.
3. Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? suallerine cevap veremeyen; İlahi düşünceyi reddeden pozitivist fikirlerden etkilenen insanlık, bu suallere muknî cevaplar verebilecek nitelikte olan Kur’ân medeniyetine muhtaçtır.
4-Diğer bir yandan cehalet, zaruret ve ihtilafat nedeni ile Kur’ân medeniyetinden uzaklaşıp, birçok alanda gerileyen, manevi hususlarda bunalımlı haller sergileyen İslâm dünyası da, ayrı bir medeniyet krizi içerisindedir.
5. Ehl-i sünnet ve cemaat içerisinde bulunan zahiri bazı ulemanın suistimalat ve hataları sebebi ile İslâm medeniyeti yanlış tanınmaktadır. Doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete layık doğruluğu göstermek için Sünnet-i Seniyyeye ittiba ile bu suiistimalatın önüne geçmek lâzım ve elzemdir
6- Sünnet-i Seniyyenin hakikatleri imanı ve ahlakı kemale eriştiren ve istikamette tutan hakikatlerdir. İslâm milletleri fiilleri ve yaşantıları ile iman hakikatlerinin ve İslâm ahlâkının kemâlâtını izhar ederse buhran içerisinde olan insanlık da Kur’ân medeniyetinin kemâlâtını görüp ona müteveccih olacaktır.
7. İmanın inkişaf edebilmesi için insanın fıtraten Sünnet-i Seniyyeye uygun bir yaşam modelini benimsemesi lazımdır. Sünnet-i Seniyye aynı zamanda bir sünnetullah ve adetullah hükmündedir.
8.Kur’ân-ı Kerim yüksek meziyetlere sahip olan Peygamber Efendimize (asm) itaati Allah’a itaat ile eşdeğer tutmuş ve Allah sevgisinin Peygamber (asm) sevgisinden ayrı tutulamayacağını belirtmiştir.
9. Mü’min başta inanç olmak üzere yaşantısında da Kur’ân ve sünneti rehber edinmelidir. Dünyaya geliş amacımız olan; Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmak, ona salih bir kul olabilmek için Sünnet-i Seniyyeyi hayatımızın pusulası yapıp her durumda referans almalı ve gereklerini yerine getirmeliyiz
10. Cahiliyye dönemi olarak isimlendirilen bir zamanda dünyaya gelmiş ve bu dönemin kötülükleri ile mücadele ederek evrensel bir medeniyetin temellerini atmış bir Zâtın (asm) yaşantısı günümüz insanının manevi hastalıklarının yegâne çaresidir.
11.Kur’ân Medeniyetinin yeniden ihyası ve idamesi için Kur’ân-ı Hakim’in bu asra bakan ayetlerinin tefsir ve izah edilmesi gerekmektedir. Kur’ân’ın bu asra bakan tefsiri de materyalist düşünceleri izale eden Risale-i Nur Külliyatıdır.
12. Fatır-ı Hakim Peygamber Efendimizi (asm) bizlere bir örnek, bir numune, bir model olarak halketmiştir. Allah’ın istediği gibi kul olmanın yolu Habibullah (asm)’a benzemekten geçmektedir.