Kuantum Dilinde Kainatın Hecesi – Hakan Yalman


Tahavvülat-ı Zerrat Şerhi

Hakan Yalman

ISBN: 975-94179-7-9

Bu eser, 30. Söz’ün İkinci Maksad’ı olan “Tahavvülat-ı Zerrat” bahsini cümle cümle, bölüm bölüm açıklayıp yorumlar.

Her bölüm bir başlık altında ele alınmış ve bu bölümler bilim dünyasının günümüzde ortaya koyduğu gelişmeler ışığında incelemiştir. Bilimdeki gelişmeler, kainat kitabının dilinin çözülmesine yardımcı olmaktadır ve olacaktır.

Eser, kainatın yaradılış gayesi doğrultusunda zerrelerin hareketini ele almakta, zerrelerden güneşe kadar her şeyin sonsuz bir kudret sahibinin emriyle hareket ettiklerini ortaya koymakta, içinde bulunduğumuz kainatın çeşitli hikmetler ve muazzam gayelerle yaratıldığını ispat etmektedir.

Bu kitaptaki temel gaye, varlık ya da mülk olarak algıladığımız alemden semavi gerçeklere bir yol bulmak, bilimi vahyin dilini anlayabilecek bir vasıta konumuna getirebilmektedir.