Risale-i Nur’da maddî âleme dair bilgilere nasıl bakmak gerekir? Meselâ; zeminin yüzünde dört yüz bin muhtelif taifeden ibaret olan bütün hayvanât ve nebatat envâının ordusunda geçen dört yüz bin sayısı, üç yüz binden ziyade envâ-ı mahlûkat ifadesindeki üç yüz binden ziyade sayısı, dünyanın güneşe uzaklığı… Hakeza nasıl değerlendirmeli, nasıl bakmalıyız? Bu bilgilerin hakikati nedir?

Soru: Risale-i Nur’da maddî âleme dair bilgilere nasıl bakmak gerekir? Meselâ; zeminin yüzünde dört yüz bin muhtelif taifeden ibaret olan bütün hayvanât ve nebatat envâının ordusunda geçen dört yüz bin sayısı, üç yüz binden ziyade envâ-ı mahlûkat ifadesindeki üç yüz binden ziyade sayısı, dünyanın güneşe uzaklığı… Hakeza nasıl değerlendirmeli, nasıl bakmalıyız? Bu bilgilerin hakikati nedir?

Cevap: Risâle-i Nur’da esas maksat Kur’ân’da olduğu gibi her şeyde Cenâb-ı Hakk’ın azametini ve emirlerini nazara vermektir. Muhtelif yerlerde anlatıldığı gibi mevcudata mevcudat hesabına değil, Sâni yani Yaratıcı hesabına bakmaktadır. Bütün varlıklar Hâlık-ı Küll-i Şey ve Sani-i Zülcelâl olan Allah’ın birer eseridir, san’atıdır.

Risâle-i Nur’da, Cenâb-ı Hakk’ın azamet ve büyüklüğünü nazara vermek için zaman zaman sayılar verilir. Bu sayıların büyüklüğü, her birinin ayrı ayrı san’atlarla yaratılmaları, unutulmadan, ihmal edilmeden rızıklandırılmaları gibi açılardan bakıldığında Cenâb-ı Hakk’ın da azametini gösterir.

Malûmunuz bazı şeyler sayılabilirken, pek çok şey de sayılamayacak kadar hem çoktur, hem de insan olarak sayma imkânına sahip değiliz. Ayrıca pek çok şeye de henüz ulaşmış değiliz. İşte bitki ve hayvan türlerinin gerek sayısı ve gerekse sınıflandırılması gibi çalışmalarda modern ilim nihaî noktaya ulaşamamıştır ve ulaşılamayacaktır da… Daha yeni keşfedilen birçok tür olduğu gibi, sınıflandırmada da yeni kriterler ortaya konulmaktadır. Bu sebeplerle Risâle-i Nur’da bahsedilen üç yüz bin, dört yüz bin gibi rakamlar, yedi, yetmiş, bin, on sekiz bin gibi çokluktan kinaye sayılardır.

Çoklukla ilgili ifadelerin de başlangıçta birer esasları olabiliyor. Fakat daha sonra başlangıçtaki esas terk edilip ve çokluktan kinaye olarak genel kabul görebiliyor. Yedinci Şuâ’da geçen şu ifade: “fenn-i nebatat ve hayvanatın şahadetiyle, dört yüz bin nev’î zihayatın sûretlerinin mükemmel ve kusursuz şekilde açılmasında görünen Fettahiyet” bu sayıların da başlangıçta bir esası olduğunu ima eder. Ancak bilindiği gibi, bu sayı, her geçen gün daha da artmakta, fakat çokluktan kinaye olarak ifade edilmektedir.

Diğer bir husus ise, bu sayı, hadislerde de geçmektedir. Mir’ac ile ilgili hadisler incelenecek olursa, Hz. Cebrail Peygamberimize (asm) bazı tabakalardaki melekleri anlatırken “dört yüz bin melek”, “üç yüz bin melek” veya her birine bağlı aynı miktarlarda meleklerden ya da “dört yüz bin” yılda yaratılan “dört yüz bin” yıldızdan bahsedilmektedir. Bu ifadeler çokluktan kinaye olacağı gibi, gerçek sayı da olabilir.

Ayrıca, meleklerin, tesbihatlarını Cenâb-ı Hakk’a arz için mevcudata “müekkel melek” olmaları sebebiyle, meleklerin sayısı ile bitki ve hayvanların sayısı arasında da bir irtibat bulunabilir.