XII. Risale-i Nur Kongresi – 2017

12. Risale-i Nur Kongresi 4-5 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Üsküdar Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Risale-i Nur Enstitüsü olarak 12.’sini düzenleyeceğimiz Risale-i Nur Kongresi 4-5 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Kongre konusu olarak belirlediğimiz “Cemaatler, Devlet, Siyaset ve Müsbet İman Hizmeti Olarak Risale-i Nur” başlığı beş ayrı masada tartışılacaktır.

Din-siyaset ilişkisi insanlık tarihi boyunca tartışma konusu olmuştur ve bu tartışmaların büyüyerek ve derinleşerek devam edeceği görülmektedir. Siyaset, kimi zaman bir meşrulaştırma aracı olarak kimi zaman da otoritesini güçlendirmek ve sürekli kılmak maksadıyla dinin toplum üzerindeki etkisinden yararlanmıştır.

Meşruiyetlerini dini referanslara dayandıran iktidarlar ulus devletin ortaya çıkmasıyla birlikte otoritelerini kaybetmiştir. Ulus devlet anlayışı ise dini siyaset sahnesinden dışlayıp hem kontrol etmek hem de dar sınırlara hapsetmek istemiştir. Bu süreçte küçük sömürge devletler haline de getirilen İslam âlemi maruz kaldığı siyasi, içtimai ve dini baskılara karşı çıkış yolları aramıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda İslam âleminin farklı bölgelerinde özellikle sömürge karşıtı İslami hareketler ortaya çıkmıştır. Bu İslami hareketlerden ayrı bir şekilde ele alınması gereken Türkiye’deki İslami cemaatler ise dinsizliğe ve pozitivist akımlara karşı Kur’an ve hadis hizmetini esas alan mütefekkir alimlerin düşünceleri etrafında şekillenmiştir.

Türkiye ve İslami cemaatler denilince şüphesiz ilk akla gelmesi gereken Bediüzzaman Said Nursi’dir. Onun fikirleri hem Risale-i Nur cemaatlerini hem de Türkiye’deki diğer İslami cemaatleri etkilemiştir. Bediüzzaman, cemaat, tarikat, devlet, siyaset ve iktidar kavramlarını yeni bir Kur’ani yaklaşımla ele almış ve bunları Risale-i Nur eserlerinde ortaya koymuştur. Dine hizmet eden tarikatler ve cemaatlerin nasıl hareket etmesi gerektiğine dair tespitlerde bulunmuştur.

Bediüzzaman, “Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alâkam yok” diyerek durduğu yeri belirlemiştir. Said Nursi, en son dersinde Risale-i Nur’un hizmet metodunun esasının “müsbet iman hizmeti” olduğunu şöyle açıklamıştır: “Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-yı İlahiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlahiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz.”

Bediüzzaman, kendi mesleğinin muhabbeti ile hareket etmiş, başka mesleklerle rekabet etmek ve eksiklikleriyle uğraşmak yerine doğrudan doğruya ihlası esas almıştır. Müsbet iman hizmeti çerçevesinde imanlı ve ahlaklı bir nesil yetiştirilmesini benimsemiştir. Buna binaen devletin idaresi gibi dünyevi gayeleri takip etmek yerine tek tek fertlerin imanla kabre girmelerini ve ahiret saadetlerini hedeflemiştir. “En iyi çare cereyanların kuvveti yerine inayet ve tevfik-i İlahiyeye dayanmaktır” diyerek dünyevi güç ve makamlara itibar etmemiştir.

Türkiye’de özellikle son dönemde yaşanan hızlı sosyo-kültürel ve siyasal değişimlere bağlı olarak İslami cemaatlerin temsil edilme ve siyasal sistemde daha aktif rol almayı tercih ettikleri gözlenmektedir. Siyasi ve dünyevi gayeler ise ahiret odaklı hizmet etmeleri gereken İslami cemaatlere yönelik bazı şüphelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Fakat özellikle altı çizilerek belirtilmelidir ki (15 Temmuz darbe girişimi göstermiştir) siyasi ve dünyevi hedeflere büyük bir hırsla kilitlenmiş ve o yolda her türlü yolsuzluk ve hukuksuzlara tevessül etmiş yapıların cemaat değil belki cemaat görüntüsünde tehlikeli birer örgüt olduğu anlaşılmıştır.

Cemaatler, devlet, siyaset ve özellikle de sistem tartışmalarının yapıldığı bu süreçte birçok sualin cevaplarının verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. “Cemaatler, Devlet, Siyaset ve Müsbet İman Hizmeti Olarak Risale-i Nur” olarak belirlediğimiz 12. Risale-i Nur Kongresi’nde aşağıdaki sorulara beş masa etrafında cevaplar aramayı hedefliyoruz.

  • İslami cemaatlerin siyaset ve devlet ile ilişkileri hangi düzlemde ve hangi prensipler çerçevesinde olmalıdır?
  • Türkiye’de İslami cemaatler ve tarikatlerin resmi ideolojiye yaklaşımlarında ne tür farklılıklar vardır?
  • Günümüzdeki İslami cemaatleri sivil toplum olarak görmek mümkün müdür? İslami cemaatler hangi özellikleriyle sivil toplum görevini üstlenirler?
  • İslam geleneği içerisinde cemaatler Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat çizgisini gerçek manada temsil ediyorlar mı?
  • Risale-i Nur cemaatini diğer İslami cemaatlerden ayıran özellikleri nelerdir? Müsbet iman hizmeti kavramının Nur cemaatleri açısından ehemmiyeti nereden kaynaklanır?
  • Risale-i Nur’u referans kabul ettikleri halde niçin ihtilafa düşülmüş ve birçok farklı meşrepte Nur cemaatleri ortaya çıkmıştır? Nur cemaatlerinin maksatta ittifak ettikleri söylenebilir mi?
  • Din hizmetleri yalnız diyanet tarafından resmi bir şekilde yapılan faaliyetler olarak değerlendirilebilir mi? İslami cemaatler ve tarikatler ile diyanet ilişkisi nasıl olmalıdır?
  • Cemaatlerin ticari ve iktisadi teşekkülleri olmalı mıdır? Kurumsallaşma cemaat yapısıyla ne kadar bağdaşmaktadır?
  • İslam düşünce geleneğinin Mehdilik ve Mesiyanizme genel bakışı nedir?
  • İslami cemaatler ile radikal grupları esasta ne tür farklılıkları vardır? İslamofobinin önlenmesi için İslami cemaatlere ne türlü görevler düşmektedir?

 

MASALAR VE KONU BAŞLIKLARI:

Birinci Masa: Cemaatler, Devlet ve Siyaset

Anahtar Kelimeler: Cemaat, Tarikat, Devlet, Din, Siyaset, İktidar, Otorite, Hukuk, Adalet, Azınlıklar, Ulus Devlet, Yönetim Biçimleri, Resmi İdeoloji, Muhafazakârlık, Demokrasi, Liberalizm, Adalet-i Mahza, Adalet-i İzafiye, Muktesit Meslek, Hak, Meşrutiyet, Kanun-i Esasi, İrtica, Partizanlık, İstibdat, Hürriyet.

Katılımcılar: Adem Ölmez, Abdulnasır Yiner, Abdülkadir Menek, Ali Bakkal, Bilal Sambur, Ekrem Bektaş, Halit Çil, Gökçe Ok, Hüseyin Özdemir, Vehbi Kara, Yunus Emre Dağ,

İkinci Masa: Cemaatler ve Sivil Toplum

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, Sivil İtaatsizlik, Resmi Din, Sivil Din, Modernizm, Postmodernizm, Sivilleşme, Kurumsallaşma, Eğitim, Örgün Eğitim, Yaygın Eğitim, Sekülerizm, Ticaret, İktisad, Finans, Sanat, Sosyoloji, Estetik, Gönüllülük, Hamiyet, Müspet Milliyet, Şahs-ı Manevi.

Katılımcılar: Ahmet Yıldız, İbrahim Kaygusuz, Ahmet Nazlı, Halil Doğan, Hasan Yükselten, İbrahim Halil Arar, Levent Ertekin, Ömer Faruk Uysal, Şevket Ökten, Yunus Taş

Üçüncü Masa: Cemaatler ve Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat Geleneği

Anahtar Kelimeler: Cemaat, Mezhepler, Ehl-i Sünnet, Şia, Vehhabilik, Selefilik, Gelenek, Tecdid, Taklit, Taassup, İhtilaf, Tefrika, Ehl-i Rey, Ehl-i Hadis, İmamet, Hilafet, Mehdi, Süfyan, Ahirzaman, Hz. İsa, Sünnet-i Seniyye, İstikamet, Sırat-ı Müstakim, İlmi İstibdat.

Katılımcılar: Atilla Yargıcı, İshak Özgel, İbrahim Özdemir, Mahmut Kaplan, Mustafa Ekinci, Recep Ardoğan, Semih Sulubulut

Dördüncü Masa: Cemaatler ve Müsbet İman Hizmeti Olarak Risale-i Nur

Anahtar Kelimeler: Müsbet Hareket, Menfi Hareket, Asayiş, Hürmet, Merhamet, Emniyet, İtaat, Rıza-ı İlahi, İhlas, İman, Muhabbet, Uhuvvet, Sıdk, Ümit, Şahs-ı Manevi, Milliyetçilik, Sadakat, Tefani, İttifak, Enaniyet, Hırs, Rekabet, Tesanüd, İttihad, Hizmet, Feragat, İsar.

Katılımcılar: Mustafa Said İşeri, Levent Bilgi, Abdürreşid Şahin, Abidin Kartal, Ahmet Yılmaz, Hakan Yalman, İbrahim Halil Arar, Kaplan Üstüner, Kenan Demirtaş, Şerif Demir,

Beşinci Masa: Cemaatler, İslamofobi ve Radikal İslami Gruplar

Anahtar Kelimeler: İslam, İslamofobi, Radikalizm, Teslimiyet, Tekfir, Siyasal İslam, Partileşme, Doğru İslamiyet, Ahlak, Medeniyet, Buhran, Kaos, Cihad, El Kaide, DEAŞ, HAMAS, Müslüman Kardeşler, İktibas Dergisi, Salabet, İfrat, Zenofobi, İnhisar, Tahtie, Musavvibe, FETÖ, Konstantiniyye Dergisi, Terör, Ye’cüc ve Me’cüc.

Katılımcılar: Metin Karabaşoğlu, Mehmet Kaplan, Ali Arslan, Aziz Muhammed Akkaya, İsmail Latif Hacınebioğlu, Haşim Gayberi, Safa Mürsel

 

Kongre sonuç sayfasına buradan ulaşabilirsiniz: 

XII. Risale-i Nur Kongresi