İlm-i Kelam ve Risale-i Nur – Abdülkadir Harmancı


Abdülkadir Harmancı

ISBN: 975-94179-3-6

Risale-i Nur Külliyatında geçen konuları tespit ederek klasik kelâm konu başlıklarına göre toplayan; müellifin bu konulara bakış açısı hakkında bir fikir veren ve okuyucunun gerektiğinde dipnotlar sayesinde ana kaynağa kolayca ulaşmasının sağlayan bir eser.

Tezin konu başlıkları, belli başlı klasik kelâm eserlerinden ana hatlarıyla tespit edilmiş; önceki kelâmcıların fikirleri ile bir mukayese yoluna gidilmemiştir. Konular itibariyle tezde geçen bütün fikirler muhteva olarak müellife ait olup herhangi bir yorum yapılmamıştır. Dipnotlarda kullanılan ‘ayrıca bk.’ ifadesi genellikle aynı konuyla ilgili, fakat az çok farklı anlam taşıyan yerler için kullanılmıştır. Aynı manayı taşıyan parag­raflar ise bir dipnot altında toplanmıştır.

Tez bir Giriş ve yedi bölümden oluşmaktadır. Giriş bö­lümü, müellifin hayatı, eserleri ve kendisinin çeşitli değerlen­dirmele­rine ayrılmıştır. I. bölümde bilgi teorisi, II. bölümde Allah-kâi­nat-insan ilişkileri, III. bölümde İlâhiyyat bahisleri, IV. bö­lümde iman-küfür konuları, V. bölümde nübüvvet, VI. bö­lümde ahiret, VII. bölümde ise devlet yönetimi (imamet) ko­nuları işlenmiştir.