Soru Cevap

Cevaplandırmamızı istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz:
enstitu @ rne.com.tr | 0554 180 46 46

1) Bediüzzaman kendisine niye yarım ümmi diyor?


2) Risale-i Nur’un menbaı, me’hazi nedir? Arzî midir, semâvî midir? Nerelerden ve kimlerden beslenir?


3) Risale-i Nur’un insanın iç ikliminde yaptığı etki nedir? Bu etki sathî ve şeklî midir, yoksa hayattar, dinamik ve derunî midir?


4) Risale-i Nur un içtima î bünyenin tesis ve tekmiline kuvvet verebilecek temel değerleri nelerdir? Sosyal yapı ve beşerî ilişkiler açısından belirlediği esasları, hedefleri var mıdır? İçtima î hayatta istikamet, müsbet hareket, sükûn ve huzuru mu esas alır, yoksa gayesi kin, kan ve intikam mıdır?


5) Risale-i Nur eğitici, öğretici, ufuk açıcı ve yol gösterici midir; yoksa slogan üretici, avutucu, his ve hevayı tahrik edici midir?


6) Bediüzzaman Hazretleri, atomdan küçük ‘esir’ maddesi olduğunu bildiği halde, Şuâlar’da ve başka yerlerde atomun bölünemez, yani cüz-i lâyetecezza olduğunu söylüyor. Neden atoma bölünemez demiştir? Hem şimdi atom bölünebiliyor?


7) Bediüzzaman’ın Sultan Abdülhamid ve İttihat Terakki’nin uygulamaları karşısındaki tutumu nasıldır? Cemalettin Efgani ve Muhammed Abduh hakkındaki fikri nedir?


8) Mesnevi-i Nuriye’de geçen; “Hem o arşa çıkmak için dört vesile vardır. İlham, talim, tasfiye, nazar-ı fikrî” cümlesinin izahı nedir?


9) Sekizinci Şuâ’da geçen; “İmam-ı Ali’nin (ra) en mühim ve en müdakkik üveysî bir şakirdi ve İslâmiyetin en meşhur ve parlak bir hücceti olan Hüccetü’l-İslâm İmam-ı Gazâlî (ra) diyor ki: ‘Onlar vahiyle Peygambere (asm) nazil olduğu vakit, İmam-ı Ali’ye (ra) emretti, ‘Yaz’; o da yazdı, sonra nazmetti.’” cümlesini açıklar mısınız? Vahiy sadece Kur’ân’dan ibaret değil mi?


10) Risâle-i Nur’da maddî âleme dair bilgileri, meselâ; ‘zeminin yüzünde dört yüz bin muhtelif taifeden ibaret olan bütün hayvanat ve nebatat envaının ordusu’nda geçen ‘dört yüz bin’ sayısı, ‘üç yüz binden ziyade enva-ı mahlûkat’ ifadesindeki ‘üç yüz binden ziyade’ sayısı, ‘dünyanın güneşe uzaklığı’ hakeza nasıl değerlendirmeliyiz?. Bu bilgilere nasıl bakmalıyız ve hakikati nedir?


11) Sözler’de geçen “…’lâm’ı hem kendi mânâsını, hem ‘fî’ mânâsını, hem ‘ilâ’ mânâsını ifade eder” sözünü açıklar mısınız?


12) Bediüzzaman Said Nursi, kendisi hayatta iken talebeleri tarafından hazırlanan ‘Tarihçe-i Hayat’ adlı eserde, kendisinden ve hayatından özet olarak bahsedilmesini istemiş, kendi hayatına ait ayrıntıların yerine, Risale-i Nurlardan telif sırasına göre değişik parçaların konulmasını tercih etmiştir. Neden?


13) Risale-i Nur’da maddî âleme dair bilgilere nasıl bakmak gerekir? Meselâ; zeminin yüzünde dört yüz bin muhtelif taifeden ibaret olan bütün hayvanât ve nebatat envâının ordusunda geçen dört yüz bin sayısı, üç yüz binden ziyade envâ-ı mahlûkat ifadesindeki üç yüz binden ziyade sayısı, dünyanın güneşe uzaklığı… Hakeza nasıl değerlendirmeli, nasıl bakmalıyız? Bu bilgilerin hakikati nedir?


14) Sünneti öğrenip uygulamak için sadece Risâle-i Nur okumak yeterli midir? Yoksa hadis ve sair dînî bilgileri ihtiva eden kitapları da okumamız gerekir mi?


15) Hilâfet-i İslâmiye noktasında İmam-ı Ali’nin (ra) fevkalâde iktidarı, harikulâde zekâsı veyüksek liyakatiyle beraber, seleflerine nisbeten muvaffakiyetsizliği nedendir?


16) Cenâb-ı Hak mekândan münezzehse ahirette onu nasıl göreceğiz?


17) “Her nefis ölümü tadacaktır” meâlindeki âyetlerde geçen ölüme, insanların ruhları da dahil midir?


18) Gavs-ı Âzam gibi büyük veliler, bazı evkatta, mâzi ve müstakbeli hazır gibi müşahede ederler. Neden mâziye ait cihette sarahat suretinde haber veriyorlar da, istikbalden hafî remizlerle, gizli işaretlerle bahsediyorlar?


19) Hıristiyan ve Yahudilerden, cennete girebilecek olanlar var mıdır?


20) Klasik İslam literatüründe, “99 Esma-i Hüsna” alarak geçen Cenab-ı Hakk’ın isimleri, Risale-i Nur’da neden “1001 esma-i hüsna” gibi tabirlerle ifade ediliyor?


21) Kâinatın altı günde yaratılması ne demektir?


22) Şeytan, Cehennem ateşinden mi yaratılmıştır? Eğer Cehennem ateşinden yaratılmışsa, şeytan ahirette nasıl cezalandırılacaktır?