Risâle-i Nur’da Evsaf-ı Muhammediye (asm)

1. Alem-i bakideki hayat-ı daime ve saadet-i ebediyenin en kuvvetli müjdecisi

2. Alem-i şehadette iken gaybiyattan haber verir bir beşir ve nezir

3. Asr-ı saadetin güneşi

4. Ayine-i Samedani

5. Beni ademin medar-ı şerefi

6. Bu alemin medar-ı iftiharı

7. Bu Kâinatın ayetü’l-kübrası

8. Bu Kâinatın manevi güneşi

9. Bürhan-ı hak

10. Bürhan-ı katı’

11. Bürhan-ı natık

12. Bütün ehl-i imana imam

13. Bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri

14. Bütün enbiyanın reisi

15. Bütün evliyanın başı

16. Bütün evliyaya seyyid

17. Bütün insanlara hatip

18. Cemaat-i mü’minine en son ve en ali imam

19. Delil-i sadık

20. Delil-i satı’

21. Dellal-ı a’zam

22. Divan-ı nübüvvetin hatemi

23. Efdalü’l-halk

24. Ekmelü’l-halk

25. En ala ve ekmel bir surette, Kur’an vasıtasıyla o marziyat ve arzuları beyan eden ve getiren

26. En azami bir derecede bütün meratib-i tevhid-i ilan eden

27. En azami bir surette teşhir edici ve tavsif edici ve tarif edici

28. En nurani bir semere-i şecere-i hilkat

29. En şaşaalı bir surette ayinedarlık eden ve gösteren ve sevip ve başkasına sevdiren

30. En vazıh bir surette ve en azami bir derecede hakaik-i Kur’aniye vasıtasıyla o tılsımı (Kâinatın tahavvülatındaki maksat ve gaye) ve o muammayı (mevcudatın nereden, nereye ve ne oldukları) halleden

31. En yüksek bir sada ile dellallık eden

32. Esma-i İlahiyenin gizli definelerinin keşşafı

33. Eşref-i mahlukat

34. Eşrefü’l-insan

35. Fahr-i alem

36. Fahr-i Kâinat

37. Ferid-i kevn-ü zaman

38. Güneşler Güneşi

39. Habib-i Ekrem Aleyhissalatü ve Ekmelüsselam

40. Habib-i Rahmani

41. Habibullah

42. Hakikat-ı insaniyenin şerefi

43. Hakikatin ziyası

44. Hakk’ın burhanı

45. Halık-ı Kâinatın tercümanı

46. Halıkımızın en parlak bir bürhanı

47. Hatemü’l-Enbiya

48. Hatib-i kudsi

49. Hatib-i mürşid

50. Hazret-i Muhammed

51. Hidayetin güneşi

52. İki alemin güneşi

53. İki Cihanın güneşi

54. İmamü’l-evliya ve’l-ulema

55. Kâinat tılsımının ve hilkat muammasının bir doğru keşşafı

56. Kâinatın bir sebeb-i hilkati

57. Kâinatın çekirdek-i aslisi

58. Kâinatın en mükemmel meyvesi

59. Kâinatın kemalatını keşfeden canlı bir güneş

60. Kâinatın neticesi ve en mükemmel meyvesi

61. Kâinatın tılsımını açıp, ayatını keşf ve beyan eden resulü

62. Künuz-u esma-i İlahiyenin keşşafı, göstericisi

63. Künuz-u mahfiyenin miftahı

64. Lütuf ve rahmetinin bir parlak misali

65. Mahbub-u kulub

66. Marziyat-ı İlahiyenin mübelliği

67. Mehbit-i vahy-i İlahi

68. Misal-i muhabbet

69. Muallim-i ekmel

70. Muallim-i ukul

71. Muhabbet-i Rahmaniyenin misali

72. Muhammed-i Arabi

73. Muhammed-i Kureyşi

74. Muhammedü’l-Emin

75. Muhammedü’l-Haşimi

76. Mukteda-i küll

77. Murebbi-i nüfus

78. Murşid-i harika

79. Murşid-i imani

80. Murşid-i kamil

81. Murşid-i umumi

82. Mübelliğ

83. Müezzin-i azam

84. Nebi-i Akdes

85. Nev-i beşere imam

86. Nev-i beşere rehber

87. Nev-i beşerin hatib-i şehiri

88. Nev-i beşerin medar-ı iftiharı

89. Nev-i beşerin üstad-ı ekberi

90. Nurani bürhan

91. Nurani bürhan-ı tevhid

92. Peygamber-i zişan

93. Rahmetenli’l-alemin

94. Rahmet-i binihayenin kaşifi ve ilancısı

95. Rahmet-i Rabbaniyenin timsali

96. Re’fetli Nebi

97. Rehber-i ekber

98. Rehber-i ekmel

99. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm

100. Risâletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifade eden

101. Ruhanilere ve melaikelere de Kur’an-ı Kerim vasıtasıyla rehberlik eden

102. Saadet-i ebediyenin de vücuda gelmesine kati bir delil ve zahir bir burhan

103. Saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi

104. Saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vüsulü

105. Saadetin sebeb-i vücudu ve vesile-i icadı

106. Sadetin vesilesi

107. Saltanat-ı Rububiyetin dellalı

108. Saltanat-ı Rububiyetin mehasininin dellalı

109. Saniin nazarında en ziyade mahbub

110. Saniin o ferd-i ferid dediğimiz muhatab-ı hassı

111. Sema-i Risâletin güneşi

112. Seyyidü’l-enam

113. Seyyidü’l-Enbiya

114. Sirac-ı hakikat

115. Subhanallah, maşaallah, barekallah diyerek semavatı çınlatan ve Kur’an’ın nağamatıyla Kâinatı velveleye verdiren, istihsan ve takdir ile tefekkür ve teşhir ile zikir ve tevhid ile, berr ve bahri cezbeye getiren

116. Sultan-ı ervah

117. Şahid-i sadık

118. Şahsiyet-i maneviyesiyle Kâinatın kemaline bir fihriste

119. Şecere-i hilkatin en kıymettar ve kıymetli bahadır bir semeresi

120. Şefkatli Resul

121. Şefkat ve muhabbetinin bir beliğ lisanı

122. Şems-i hidayet

123. Şeref-i beni Adem

124. Şeref-i insaniyet

125. Şeref-i nev’i insan

126. Tercüman-ı zişan

127. Tevhidin bir bürhan-ı natıkı

128. Tevhidin hakikat olduğuna bir delil-i hak

129. Tılsım-ı Kâinatın keşşafı

130. Timsal-i rahmet

131. Ubudiyet (dairesinin) reisi

132. Üstad-ı mutlak

133. Üstadü’l-beşer

134. Vahdaniyet-i İlahiyeye bir burhan-ı sadık-ı natık

135. Vesile-i saadet

136. Zat-ı mualla

137. Zat-ı murşid

138. Zat-ı mübarek

139. Zat-ı nurani