Bediüzzaman Said Nursi’nin Tefekküründe İhtilaf Ahlakı

The Ethics of Disagreement of Bediuzzaman Said Nursi

Mehmet Kaplan

Köprü • Sayı: 143 • Mayıs-Ağustos 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 43-58

Öz

Bediüzzaman Said Nursi dinî grupların ihtilafına “müsbet ihtilaf” ve “menfî ihtilaf” çerçevesinde yaklaşır. Eğer bir grup kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket ediyor ve başka mesleklerin tenkisiyle uğraşmıyorsa müsbet ihtilaf söz konusudur. Tersi durumda ise menfî ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. Nursi ihtilafı toptan reddetmeyerek “Ümmetimin ihtilafı rahmettir” hadisini müsbet ihtilaf olarak yorumlamakta ve bunu bir zenginlik olarak görmektedir. Her bir grup yapmış olduğu faaliyetiyle hakikatin bir veçhesine hizmet etmekte ve hakikat ortaya konmaktadır.

Nursi müsbet ihtilafı adeta iş bölümü gibi tarif etmekte ve her bir dinî grubu fabrikanın bir çarkı olarak görmektedir. Farklı çarklar hep birlikte çalışıyor ve fabrikadan tek bir ürünün çıkmasını netice veriyor. Dinî grupların her birisi kendi ilgilendiği vazifeye odaklanırsa ortaya çıkan ürün herkesin olacaktır. Nursi bu yaklaşımıyla bir ihtilaf ahlakını ortaya koymakta ve müsbet ihtilafın hikmeti anlaşılmadığı takdirde neticede menfî ihtilafın ortaya çıkacağına dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler

Said Nursi, müsbet ihtilaf, menfî ihtilaf, ihtilaf ahlakı, dinî gruplar


Abstract

By not rejecting disagreement completely, Bediüzzaman Said Nursi interprets the hadith, “The disagreement of my community is a mercy” as a positive disagreement and sees it as a wealth. Nursi describes the positive disagreement as a division of labor and sees each religious group as a wheel of the factory. Different wheels work together and result in releasing a single product from the factory. If each of the religious groups focuses on the task they are interested in, the resulting product will be everyone’s. With this approach, Nursi presents the ethics of disagreement and draws attention to the fact that a negative disagreement will emerge as a result if the wisdom of the positive disagreement is not understood.

Key Words

Said Nursi, positive disagreement, negative disagreement, the ethics of disagreement, religious groups

Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!