Süleyman Aleyhisselam

Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam’ın çok sayıdaki oğullarından biridir. Kardeşleri arasında,onun daha çocukken gösterdiği üstün zeka dikkatleri üzerine çekmesine yetti. Süleyman Aleyhisselam, Allah’ın çok büyükihsanlarına mazhar olmuş bir peygamberdir. Davud (as)’a hem peygamberlikte hem de saltanatta varis oldu. Kendisine kuşdili öğretildi. Cinler, hizmetinde istihdam edildi. (Neml Suresi, 16, 17) Kur’an-ı Kerim’de özet olarak geçen birhadise, baba ve oğul arasında farklı hükümlerin verilmesine sebep olmuştur. Davut Aleyhisselam, hem bir peygamber hemde devlet başkanı idi. Halk arasında cereyan eden hukuki hadiselere bakar ve çözüme ulaştırırdı. Bu hadiselerdenbirisi de şöyle gerçekleşmiştir:

Bir sürü tarafından ekinleri ziyan edilen şahıs, sürü sahibini Davud (as)’a şikayet eder. Ziyanedilen tarlanın değeri sürünün değerine eşit olduğundan, sürünün tazminat olarak tarla sahibine verilmesine hükmedilir.Babasının bu hükmüne karşı, henüz çocuk olan Süleyman, Cenab-ı Hakk’ın ilhamıyla, sürünün tarla sahibine vetarlanın da sürü sahibine teslim edilmesini, tavsiye eder. Sürü sahibi tarlayı ekip eski haline getirinceye kadar çalışacakve sonra sahibine teslim edecektir. Tarla sahibi de, tarlası eski haliyle kendisine teslim edilinceye kadar koyun sürüsününsütünden, yününden ve kuzularından istifade edecektir. Süleyman (as)’ın bu teklifini beğenen Davud (as) kendi hükmündenvazgeçerek bunu uygular. (Enbiya Suresi, 78, 79)

İnsanları imtihana tabi tutan İlahi İrade, insanların en seçkinleri olan peygamberleri de imtihana tabitutmuştur. Süleyman (as) da bunlardan birisidir. Cinlerin sebep olduğu karışıklık ve fitneden dolayı kendi ülkesindençıkarılarak saltanatını geçici bir süre kaybetmesine neden olundu. Diğer yandan sağlığını da kaybederek ağırbir hastalık geçirdi. Başına gelen her şeyin, İlahi kudret dahilinde olduğunu bilerek her hangi bir şikayettebulunmadığı gibi, başına gelenlerden dolayı kendisinin kusurunun olup olmadığını araştırdı. Başına gelenlerede sabırla karşılık verdi.

Süleyman Aleyhisselam; "Rabbim! Beni bağışla; bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlıkver. Şüphesiz sen, daima bağışta bulunansın, dedi." (Sad Suresi, 35) Samimi bir şekilde yapılan bu dua kabuledilerek istediğinden fazlası verildi. Kendisine verilen büyük mucizelerden biri olarak rüzgar, emrine musahhar edildi.Daha önce karışıklığa sebep olan, -aynı zamanda bina yapmada ve dalgıçlıkta usta olan- şeytanlar da zararsız halegetirilerek emrine verildi. (Sad Suresi, 36, 37, 38)

Süleyman Aleyhisselam’a rüzgarın musahhar edildiğini bildiren Kur’an-ı Kerim’in ayetleri insanlığa çokönemli mesajlar vermektedir. Kendisine mucize olarak verilen bu durum ile, iki aylık mesafeyi bir günde kat etmiştir. Bumucize insanlığın önünün açık olduğunu göstermiştir. Cenab-ı Hak, bu ayetinin lisanıyla manen diyor; "Eyinsan! Bir abdim hevâ-i nefsini terk ettiği için, havaya bindirdim. Siz de nefsin tenbelliğini bırakıp bazı kavânîn-iâdetimden güzelce istifade etseniz, siz de binebilirsiniz." (Sözler, s. 231)

Süleyman Aleyhisselam’ın zamanında geçen ve günümüzde de dikkatleri çeken hadiselerden birisiSebe’lilerin melikesi Belkıs ile aralarında geçen olaydır. Belkıs’ın tahtının getirilmesi olayı her zaman dikkat çekmiştir.Kur’an-ı Kerim’de geçen olay özet olarak şöyle cereyan etmiştir:

Sebe’lilerin hükümdarı ve Melikesi Belkıs’tır. Kendisine hükümdar olması hasebiyle de büyükihsanlarda bulunulmuştur. Ancak, şeytanın desiseleriyle yoldan saparak güneşe tapmaya başlamışlar. Bu durumdanhaberdar olan Süleyman Aleyhisselam, Belkıs’e, doğru yola dönmeleri ve Allah’a ibadet etmeleri yönünde telkinleriihtiva eden bir mektup yolladı. Belkıs, mektubu aldıktan sonra devletin ileri gelenleri ile istişare etti. Allah’ın elçisinintaleplerini bildirdi. Fikirlerini sordu. Kendilerine danışmadan hiçbir şeyi yapmadığını sözlerine ekledi.

Devletin ileri gelenleri, güçlü kimseler ve savaş erbabı olduklarını, buyruğun da kendisine ait olduğunu,ne emrederlerse onu yapacaklarını söylediler. Bu görüşmeden sonra Süleyman Aleyhisselam’a hediyelerle birlikte elçi gönderildi.Süleyman (as), getirilen hediyeler için; bunlara ihtiyacı olmadığını, hediyelere ancak kendilerinin sevindiklerini,Cenabı Hakkın kendisine ihsan ettiklerinin bütün hediyelerden üstün olduğunu söyledi. Elçiye seslenerek; "…onlara dön; iyi bilsinler ki, kendileri asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette hor ve hakirhalde oradan çıkarırız" dedi. (Neml Suresi, 23-38)

Elçi, getirdiği hediyeleriyle birlikte ve ayrıca Süleyman Aleyhisselam’ın idaresinin ve ordusunun ihtişamınıda görerek geri döndü. Durumu hemen idarecilere bildirdi. Karşı durulamayacak bir orduya sahip olduklarını bildirdi.Savaşla karşı koyamayacaklarını anladılar. Belkıs, haber göndererek, ülkesine gelmek istediğini, davet ve dininiyerinde görme arzusunda olduğunu bildirdi. Diğer taraftan yol hazırlıklarına başladı. Belkıs’ın gelmek istediğiniöğrenen Süleyman Aleyhisselam, adamlarına dönerek; " … Ey ulular! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce,hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir?" (Neml Suresi, 38) diye sordu. O zaman hizmetinde bulunan Cinlerden birifrit; "Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsiniz,dedi." (Neml Suresi, 39)

Nitekim, göz açıp kapayıncaya kadar kısacık bir sürede Belkıs’ın tahtı Süleyman Aleyhisselam’ınhuzurdaydı. Cenabı Hakkın bu büyük ihsanına şükretti. Süleyman Aleyhisselam, Belkıs gelmeden önce bir köşk inşaettirmişti. Köşkün avlusunu billurdan yaptırarak, altından akıttığı suya balıkları koydu. Belkıs, zeminin şeffafbir madde olduğunu fark edemediği ve sudan geçeceğini zannettiği için eteğini çekti. Kendisine, havuzun üstününcamla örtülü olduğu belirtilince; gerek mülk ve saltanat ve gerekse şahsi deha ve zeka açısından SüleymanAleyhisselam’ın kendisinden çok üstün olduğunu anladı. Şimdiye kadar hayatını boşa geçirmiş olduğunu, kendisineyazık ettiğini, bundan sonra Süleyman (as)’a tabi olduğunu bildirerek, alemlerin Rabbi olan Allah’a teslim olduğunubildirdi.

Söz konusu Belkıs’ın tahtının naklinden haber veren Kur’an-ı Kerim’in; "… Süleyman Belkıs’ıntahtını yanı başında görünce…" (Neml Suresi, 40) ayeti, uzak mesafelerden eşyanın aynen veya sureten naklininmümkün olduğuna işaret etmektedir. Cenab-ı Hak bir mucize olarak Süleyman Aleyhisselam’a ihsan etmiştir. Simimi bir şekildearzulanan bir hadiseyi peygamberine ihsan eden Allah, kabiliyeti nisbetinde çalışıp, kainata yerleştirmiş bulunduğukanunlarına ve emirlerine uygun hareket eden kullarına da dünyayı bir şehir hükmüne geçirip ihsan edebilir. BelkısYemen’de iken, Şam’da aynıyla veya sureten hazır olmuştur ve görülmüştür. Yanındaki adamları da sesleriyle berabermüşahede edilmişlerdir.

Cenab-ı Hak bu ayeti kerimesi ile; bir kuluna geniş bir mülk ve bu mülkünde tam adaleti sağlaması içinzeminin her halinden haberdar ettiği gibi, her bir insana da, yaratılışı itibariyle yeryüzüne halife olacak şekildebir kabiliyet verdiğini bildirmektedir. Bu kabiliyetinin ve istidadının gereği olarak, zemin yüzünü görecek, bakacak,anlayacak kabiliyeti vermesi de hikmetinin gereği olduğunu bildirmektedir. Şahsen bu seviyeye her kes ulaşmasa bile içlerindenulaşanlar olacak, maddeten erişilmezse bile manen erişilebilinecek. Öyle ise bu büyük nimetten istifade edebilirsiniz.Kulluk vazifenizi unutmamak şartıyla, öyle bir çalışınız ki, yer yüzünün her tarafını görünebilen ve sesleri işitilebilenbir bahçeye çeviriniz, demektedir. (Sözler, s. 233, 234)

Cenab-ı Hakk’ın asırlar öncesinden Yüce Kelamı vasıtasıyla bildirdiği ve bu yönde çalışmalarıhususunda işaret buyurduğu, Süleyman Aleyhisselam’ın mucizesi, insanlık tarafından gerçekleştirilmiştir. Uzay çağıolarak da vasıflandırılan çağımızda önce radyo ve telsizler, telefonlar v.s. vasıtasıyla gerçekleştirilen sesnaklini, daha sonra televizyonlar vasıtasıyla suret ve görüntülerin nakli izledi. Böylece, Cenabı Hakkın kainatayerleştirmiş bulunduğu kanunlara riayet ederek samimi bir şekilde çalışan insanoğluna, daha önce peygamberleremucize olarak ihsan edilenler, ilim yoluyla alimlere de ihsan edildi. Çalışmalarını hızla devam ettiren bilim adamları,suretleri nakletmekle yetinmeyip şimdi de madde olarak nakletmeyi gerçekleştirmenin uğraşısı içindedirler.

Süleyman Aleyhisselam’ın dillere destan saltanatı uzun süre devam etti. Bu arada, gaybi bildikleriniiddia eden ve zararlı faaliyetlerde bulunan cinler zorla hizmetinde istihdam edildi. Onların hiçlikleri, zayıflıklarıve gaybı bilmedikleri, Süleyman Aleyhisselam’ın hizmetinde çalıştırılmalarıyla bizzat kendilerine gösterilmişoldu. Çalışmalarını, asasına dayanmış bir şekilde izlerken vefat eden Süleyman Aleyhisselamın, durumundanhaberleri olmayan cinler günlerce çalışmalarına devam ettiler. Yaslandığı değneği bir ağaç kurdu tarafındankemirilip kırıldıktan ve kendisi de yere düştükten sonra ancak, farkına vardılar. (Sebe’ Suresi, 14) Böylece, gaybıbildikleri iddiası bir kez daha çürütülmüş oldu.

Cin ve şeytanlarla kötü ruhların Süleyman Aleyhisselam’ın kontrolü altına verildiğini haber veren;"Asi olan şeytanları ise zincirlerle bağlı olarak ona boyun eğdirdik." (Sad Suresi 38) ve "Denize dalarakonun için cevher çıkaran ve başka işler de gören şeytanları yine onun emrine verdik." (Enbiya Suresi, 82)ayetleri, cinlerin insanlara hizmetkar olabileceğine işaret ediyor. Onlarla temas edilebileceğini bildiriyor. Şeytanlarında düşmanlığı bırakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet edebileceklerini, Allah’ın emirlerine musahhar bir kulunaonları hizmetkar yaptığını bildiriyor. (Sözler, s. 234)