Halid bin Sinan

Halid bin Sinan'ın doğum tarihi ve yaşadığı dönem hakkında kesin bilgiler yoktur. Hangi tarihte yaşadığına dair farklı nakiller mevcuttur.

Ancak, oğlunun veya kızının Peygamber Efendimiz (asm) ile görüştüğünü esas alan kaynaklar, bu bilgiden hareketle, Peygamber Efendimizin doğumundan kısa bir süre önce yaşadığına hükmetmişlerdir. Diğer taraftan milattan evvel yaşadığını ileri sürenler olduğu gibi, milattan sonra dördüncü yüzyılda yaşamış olduğunu belirten kaynaklar da mevcuttur. Kesin olan husus ise, İsa Aleyhisselâm ile Peygamber Efendimiz arasında geçen dönemde yaşamış bir nebi olmasıdır.

Halid bin Sinan, Arap yarımadasında yaşayan önemli kabilelerden biri olan Gatafan kabilesine mensuptur. Ailesi bu kabilenin büyük kollarından biri olan Beni Abs'a dayanmaktadır. Kabilenin bu kolu kahramanlık ve cengâverlikleriyle meşhur olmuşlardır. Kabilenin bu kolu yani Abslılar, daha sonraki dönemde, tevhit inancını ikame etmeye çalışan ve Peygamber Efendimizin geleceğini müjdeleyen ataları Halid bin Sinan ile iftihar etmişlerdir.

Peygamber Efendimiz ile görüşen Halid bin Sinan'ın çocukları ve mensubu bulunduğu Abs kabilesi mensupları ile ilgili bazı rivayetler yapılmıştır. Bu rivayetlerden birine göre; Halid bin Sinan'ın kızı Peygamber Efendimizi Medine'de ziyaret etmiştir. Peygamber Efendimiz de kendisini ziyaret edeni, "Merhaba ey kardeşimin çocuğu" mealindeki ifadelerle karşılayıp iltifat etmiştir. Ayrıca, Halid bin Sinan'ın kızının Peygamber Efendimizden İhlâs Sûresi'ni dinlediği ve aynı şeyi babasından da daha önce duyduğunu ifade ettiği, nakledilmiştir.

İkinci bir rivayete göre; Peygamber Efendimiz; ziyarete gelen Abs kabilesi mensuplarına, Sinan'ı sormuş ve hakkında bilgi almıştır. Abslılar, Halid bin Sinan ile aynı kabileye mensup olduklarını ve nebi olarak gönderildiğini belirtmişlerdir. Bunların dışında muhtelif rivayetler olmakla birlikte, sahih hadis kitaplarına geçmemişlerdir.

Risâle-i Nur'da, Halid bin Sinan ismi; "Peygamber Efendimizin ecdatlarından nebi gelmiş midir?" şeklindeki bir soruya verilen cevapta, zikredilmiştir. Sorunun cevabında; Hz. İsmail Aleyhisselâmdan sonra kesin bir bilginin olmadığı, buna karşılık Peygamber Efendimizin ecdadından olmayan Halid bin Sinan ile Hanzele isimlerinde iki nebinin gönderilmiş olduğu kaydedilmiştir. Bu bilgiden de hareketle, Halid bin Sinan'ın nebi olduğu ve Peygamber Efendimiz ile ayrı soya mensup oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca, Risâle-i Nur'da, bu sorudan evvel sorulan bir soru üzerine; Peygamber Efendimizin mensubu bulunduğu soyun mensuplarının, Hz. İsa'dan (as) sonra fetret devri yaşanmasına rağmen, küfrün karanlıklarına mağlûp olmadıkları, hak dine lâkayt kalmayarak Hz. İbrahim'in nurani silsilesine tabi oldukları, ifade edilmiştir. (Mektubat, 1997, s. 374-375)

Hz. İsa Aleyhisselâm'dan sonra peygamber gönderilmediği, yaşanan döneme bu sebeple "Fetret Devri" denildiği, bu dönemde yaşayan insanların necat ehli oldukları şeklindeki ve benzeri rivayetlerden sonra, bu bilgiler dururken, Halid bin Sinan ve Cercis (as) gibilerin nebi olarak gönderilmesinin belirtilmesinin, karışıklığa sebebiyet verdiği ve tenakuz teşkil ettiği iddia edilmiş ve muhtelif zaman ve kişiler tarafından sorulmuştur. İslâm kaynaklarında bu soruya; söz konusu rivayette, kitap getiren peygamber gönderilmediğinin belirtildiği, Hz. İsa Aleyhisselâm ile Peygamber Efendimiz (asm) arasında gelen nebilere sayfa veya kitap gönderilmediği, Cercis’in (as) Hz. İsa'nın dini üzere tebliğde bulunduğu, dolayısıyla, hiç nebi gönderilmediği gibi bir naklin ve ifadenin olmadığı hatırlatılmıştır. Dolayısıyla, Hz. İsa (as)ve Hz. Muhammed (asm) arasında geçen asırlarda nebi gelmiş ve dar kapsamlı da olsa, insanları hak dine dâvet etmeye devam etmişlerdir. Şu hikmetli söz kendisine atfedilmektedir: "İnsanlar arasında en acizi dost bulamayanlardır. Bundan daha acizi bulduğu dostu kaybedenlerdir."

Halid bin Sinan'ın, ne kadar bir ömür sürdüğü ve ne zaman vefat ettiği de kesin olarak bilinmemektedir.