“Golgi”de sonsuz bir rahmet görülür

Yemek yapan hanımların bir köfte harcını veya hamuru önce uzun bir silindir haline getirip, sonraoradan küçük parçalar kopararak elleri içinde yuvarladıklarına pek çoğumuz şahit olmuşuzdur. Hücre içinde golgiaygıtı olarak adlandırılan kısım da silindir şeklinde yuvarlanmış köfte harcı ya da hamur parçalarının beş altıadedinin endoplazmik retikulum ya da hücre çekirdeği etrafında yan yana konmuş hali gibidir. Aynı bu silindirlerin parçaparça koparılarak yuvarlanıp köftelere veya küre şeklindeki hamur parçalarına dönüştürülmesi gibi, golgi aygıtınınuzun silindirik yapısından küçük parçalar ayrılır ve vezikül adı verilen lizozom, sekresyon vezikülü adı verilenyapılara ve sitoplazm adı verilen hücre içi sıvı ortamın farklı yapılarına dönüşürler. Bu aygıt salgı yapanorganların hücrelerinde çok daha fazla bulunur ve hücrenin salgıyı atan tarafında yer alır. Hücre içinde ise çekirdekve endoplazmik retikulumun heryanındadır. Endoplazmik retikulum ile birlikte hareket eder. Endoplazmıik retikulumdan kopandaha önce bahsettiğimiz vezikül adı verilen küçük kürecikler, golgi aygıtı ile birleşirler. Bu aygıt içindegerekli işlemlere tabi tutulduktan sonra tekrar küçük kürecikler halinde ayrılarak ilgili vazifeleri yapmak üzere hücreiçine dağılırlar. Bir kısmı lizozom, bir kısmı salgı küreciği ya da tıbbi tabirle sekretuar vezikül olur. Bütünbu işlemler pankreasta insülin salınımı için, hipofizde hormonların salınımı için ve vücudun her organında oorganın vazifelerine uygun olarak cereyan eder.

Tüm bunlar aslında varlık aleminin her yerinde ve her anında cereyan eden bir kasıt, ilim, irade, ölçü,kontrol, organizasyon ve mükemmel bir işleyişin tezahürleridir. Tarihin bir döneminde insanların varlığından bilehaberdar olmadıkları hücre ayrı bir alem, muhteşem bir saray ya da her şeyiyle aksaksız işleyen bir şehir gibidir.Ancak hücrenin bu aksaksız, mükemmel işleyişi, varlık aleminde ilk canlının ortaya çıkışından beri cereyanediyor olmalıdır. 4-5 milyar yıldır bu birleşmeler, ayrışmalar, salgılar hep var olmalıdır. Sistemin bütündeki işleyişitedrici bir gelişmenin tek hücreden çok hücreye, basitten karmaşığa doğru bir tekamül tarzındadır. Ancak busafhaların her birinde işleyen bir kasıt, irade, hikmet, ölçü gibi haller, tedrici geçiş safhalarının her birindeorganizasyon bozukluğu olmaması ve ahengin bozulmaması için işleyişin tek elden yürütülüyor olmasını ve yürüteninher safhaya tam vukufiyetini gerekli kılar. Bu durum, ilahlık iddiasında olup, kendi bedeninde hücre diye bir varlığınmevcudiyetinden bile haberdar olmayan, bırakın golgi aygıtının nasıl işlediğini, varolduğunu bile bilmeyenFiravun’un ne kadar komik ve hatta aptalca bir hal sergilediğini daha net ortaya koymaktadır. Onun hücrelerindeki golgiaygıtları da en az şu an yaşayan insanlarınki kadar aksaksız işliyor ve Rahmanın sofrasından küstahça ve ahlaksızcamidesine indirdiği rızıklar kanına geçince, Hakim-i Mutlak’ın, onun pankreasındaki golgi aygıtlarını işletmesi ileinsülin hormonu kana geçiyor ve yiyeceklerle gelen glukoz bedende kullanılabilir hale geliyordu. Bu mekanizmanın işlememesihalinde neler olabileceğini şeker hastaları, daha ileri boyutuyla da şeker komasındaki insanlar gözler önünesermektedirler. Üstelik bedenindeki bu tür işleyişlerden habersiz ve cahilce bir küstahlıkla Rahman’ı inkar edenlerinbedeninde aynı işleyişler en ufak aksaklık olmaksızın yürümektedir. Bu, bir annenin suratına tüküren ya da yüzünütırmalayan yavrusunun ağzına yine de şefkatle lokmaları uzatıp, onu beslemesinden çok daha büyük bir rahmet, şefkatve muhabbetin tezahürüdür. Ve isyan halinin ne derece utanç verici ve ahlaksızca bir tavır olduğunu açık bir şekildeortaya koymaktadır.

Yalnızca hücre içindeki golgi aygıtına baktığımızda bile, varlık adını verdiğimiz alemin ilkyaratılışında, ilk atomun patlamasında ve hücremizin yaratılışında 2002 yılının 28 Haziran’ında ağzımıza götüreceğimizlokmanın, trafikte beklerken sinirleneceğimizin, bir çiçeğe muhabbetle bakacağımızın hesabının yapılmış olmasıgerektiğini görürüz. Bu hallerin herbiri pankreasta, hipofizde, böbrek üstü bezlerinde ve daha pek çok organda golgiaygıtlarını devreye sokacak ve malzemede, zamanlamada, organizasyonda en ufak bir aksama olmaksızın işleyiş yürüyecektir.Üstelik bu işleyişler her canlının ve her insanın hayatının her farklı anına göre ferde özel yürütülmekte, herunsurun hayatındaki her küçük zaman dilimi ayrı ayrı ele alınıp hesabı bütün içinde ve bütünün ahenginibozmayacak tarzda yapılmaktadır.

Her insanda yetmiş beş trilyon hücre olduğunu, dünyada yaklaşık beş milyar insan olduğunu, yine sayısıztürde ve hesaba gelmez sayıda canlı türlerini ve bunlardaki hücrelerin sayılarını bir tahayyül edin. Sonra şu an kaçadet golgi aygıtının işbaşında olduğunu zihninizde canlandırmaya çalışın. Sonsuz rahmeti görebiliyor musunuz?..