İdari Yapı

Risale-i Nur Enstitüsü; Köprü Dergisiyle birlikte Sentez Ltd. Şti. bünyesinde Risale-i Nur eserleri üzerine şerh, izah ve tanzim çalışmalarını yapmakta olan bir kuruluştur. Yönetim Kurulu, Akademik Kurul, İcra Kurulu, Gençlik Kurulu olmak üzere 4 kurul ve bir koordinatörden müteşekkildir.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü Dergisinin yayın politikası, hedefleri, stratejileri ve hizmet alanı ile ilgili faaliyetlerin belirlenmesi ve gerekli maddi bütçenin deruhte edilmesinde yetkili mercidir.

Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü Dergisinin yayın politikası, hedefleri, stratejileri ve gayeye muvafık olarak belirlediği faaliyetleri Akademik Kurula iletir. Basın sözcülerini belirler ve gerekli gördüğü bildiri konularını belirler.

Akademik Kurul

Köprü dergisinin kapak konuları, yazar kadrosu ve yazılar, masa çalışmaları, seminer, konferans, kongre ve paneller, gündeme dair kamuoyu bildiri ve bilgilendirmeleri, Risale-i Nur Külliyatı üzerine şerh, izah ve tanzim çalışmaları, faaliyetlerin yazılı, görsel ve sosyal medyada ilan ve neşri faaliyetlerini planlar ve Yönetim Kuruluna teklif eder.

İcra Kurulu

Akademik takvimde belirtilen faaliyetlerin icrası, takibi, organizasyonunu yapar. İhtiyaca göre yeni hizmet projeleri hazırlar ve faaliyetlere göre farklı çalışma grupları oluşturulmasını Yönetim Kuruluna teklif eder.

Gençlik Kurulu

Akademik takvimde belirtilen faaliyetlerin icrası, takibi, organizasyonunu yapar. İhtiyaca göre yeni hizmet projeleri hazırlar ve Yönetim Kuruluna teklif eder. İcra Kurulu ve Akademik Kurul ile koordineli çalışır.

Koordinatör

Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Akademik Kurul tarafından belirlenen faaliyet ve çalışma alanlarını İcra Kurulu ile planlar ve takibini yapar. Toplantı notlarını, bütün bilgi-belge ve faaliyetlerin arşivlenmesini sağlar. İnternet ve sosyal medya gibi alanları takip eder.

Koordinatör Vazife ve Salahiyetleri:

 1. Yönetim Kurulu, Akademik Kurul ve İcra Kurulu toplantılarını organize eder ve toplantıların belirli periyotlarda düzenli olarak gerçekleştirilmesini sağlar.
 2. Risale-i Nur Enstitüsü’nün başta Türkiye olmak üzere küresel boyutta etkin bir düşünce kuruluşu olması maksadıyla kararlaştırılan kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken çalışmaları takip eder.
 3. Akademik Kurulun belirlediği onaylanmış masa çalışmaları, seminer, konferans, panel, çalıştay vs. gibi faaliyetlerin organizasyonunu üstlenir ve gereken her türlü takibi yapar.
 4. Akademik Kurul tarafından planlanan başlıklar çerçevesinde Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi hakkında her türlü araştırma ve faaliyeti ilgili kurullarda olgunlaştırıp fiiliyata geçirilmesi için gerekli süreçlerin takibini yapar.
 5. Genişletilmiş Akademik Kurulun aktif hale gelmesi ve belirli periyotlarla bir araya gelerek projeler üretmesi için gereken çalışmalarda aktif rol alır.
 6. Risale-i Nur Enstitüsünün bütün faaliyetlerinin yer aldığı yıllık faaliyet takviminin oluşturulmasını sağlar ve aksamadan yürütülmesini takip eder.
 7. Köprü dergisinin zamanında çıkması için dergi editörü ile senkronize çalışır, dergilerin kamuoyundaki etkin ve yetkin kişilere ulaşımını takip eder.
 8. Risale-i Nur Enstitüsüne ait tüm çalışmaların ve faaliyetlerin arşivini oluşturur ve yetkili mercilerle paylaşır.
 9. Güncel konularla ilgili bildiri ve açıklama gibi faaliyetlerin taslak metnini oluşturur; bu süreçlerde İcra Kurulu, Akademik Kurul ve Yönetim Kurulundan ihtiyaç duyduğu desteği ve onayı talep eder. Çalışmaların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılmasında etkin rol üstlenir.
 10. Risale-i Nur Enstitüsünün hedefleriyle örtüşen yurt içi ve yurt dışındaki akademik faaliyetleri takip eder, iştirak imkanlarını araştırır, katılım ve tebliğ sunma gibi konularda yapılabilecekleri belirler.
 11. Lisan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Risale-i Nur Enstitüsü faaliyetlerine aktif iştirakleri ve gelişimlerini temin etmek gereken çalışmaları planlar.