Köprü Dergisi

Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017

"Köprü" 138. Sayı

 • Risale-i Nur Penceresinden Ehl-i Sünnete Bir Bakış

  A View of Ahl-i Sunnah from Risale-i Nur Window

  Mahmut Kaplan

  Prof. Dr., Celal Bayar Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

  Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 89-104

  Öz

  Hayatını Müslümanların imanını kurtarmaya adayan Bediüzzaman Said Nursi, yeri geldikçe ihlas ve uhuvvetin önemini vurgulamaktan geri kalmamıştır. Müslümanların, fenden ve ilimden gelen sapkınlığa karşı imanlarını korumak ve kurtarmak için bü- yük bir külliyat kaleme almış, İslam toplumunun sosyal hayat içinde birlik olmalarını sağlamak için de var gücüyle mücadele etmiştir. İlk dönem eserlerinde, gazetelerde neşrettiği makalelerde Müslümanların birbirlerine karşı muhabbet duymaları gere- ğinden bahsetmiştir. İslam toplumunun, zındıka ve ehl-i küfrün hücumlarına karşı birlik içinde kalarak mücadele edebileceklerini ifade etmiş, yazdığı Uhuvvet ve İhlas Risaleleri ile talebelerine gönderdiği mektuplarda Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat çizgisindeki Müslümanlar arasında muhabbet ve uhuvvetin teminine çalışmıştır.

  Bediüzzaman, sünnet-i seniyyenin önemini vurgulayarak insanların sünnete uymalarını ısrarla dile getirmiştir. Umuma ait isimlerin dernek ve cemiyet adı olarak kullanılmasının sakıncalarına dikkat çekmiş, umumun malı olan İslam, Kur’an ve ittihad-ı Muhammedî gibi “alem/sembol” olmuş kelimelerin fırka ve zümrelerce kullanmalarının sakıncalarını dile getirmiştir. İslam’a hizmet amacında olan cemiyet ve tarikatların birbirlerine karşı adavet etmemelerini, aksine muhabbet etmelerini tavsiye etmiştir. Tarikatların tarih içinde ifa ettiği güzel hizmetleri nazara sunarak Nur talebelerine yardım etmelerini arzu etmiştir. O, İslam ümmeti içindeki farklı meşreplerin birbirlerine müsamaha ile bakmalarını, adavetten uzak durmalarını tavsiye etmiştir.

  Bediüzzaman, hayatı boyunca iki temel amacı yerine getirmek için çaba göstermiştir: (1) İttihad-ı İslam ve (2) özellikle doğuda kurulacak, dinî ve fennî ilimleri birlikte okutacak Medresetü’z-Zehra adında bir üniversite.

  Anahtar Kelimeler

  Bediüzzaman, Ehl-i Sünnet, Medresetü’z-Zehra, sünnet-i seniyye, tarikat.


  Abstract

  Bediuzzaman Said Nursi, who devoted his life to saving the faith of Muslims, emphasize the importance of sincerity and brotherhood as the place comes. He wrote a large collection to protect and save the Muslims faith against heresy from science and learning, to ensure that the Islamic community is united in social life he struggled with all the power. In his early works, the articles he published in the newspapers mentioned that Muslims should have a conversation with one another. He expressed that Islamic society can struggle by remaining united against the offenses of the infidels, in the letters he wrote sincerity and brotherhood with in the letters he sent to his students, he worked to provide conversation and support among the Muslims of the Ahl-i al-Sunnah and Jamaat line. Bediuzzaman emphasized the importance of the Highway of the Practices of the Prophet and insisted on people to adhere to sunnah. Drawing attention to the drawbacks of using names of ummah as associations and community names and he expressed the drawbacks of symbol words which are Islam, Qur’an and Ittihad-i Muhammadî, which are the property of the common people, have been used as factions and clans. He advised that the societies and sects who wants to serve Islam should not be hostile to each other, but should behave well. He emphasized the importance of the sects in history and wanted them to help Risale-i Nur students. He recommended that the different creations within the Islamic ummah should look at each other with tolerance and avoid hostility. Bediüzzaman has endeavored to fulfill two basic purposes throughout his life: Ittihad-i Islam and a university in Medresetu’z-Zehra that will be established in the east and will study religious and philosophical sciences together.

  Key Words

  Ahlus Sunnah, Bediuzzaman, Medresetu’z-Zehra, sect, sunnet-i seniyye


  Yazının devamı için lütfen tıklayınız!