Köprü Dergisi

Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017

"Köprü" 137. Sayı

 • Cemaatlerin Uyması Gereken Müsbet Hareket İlkeleri

  Positive Action Principles that Require Congregations to Comply

  Ali Bakkal

  Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi

  Köprü • Sayı 137 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 5-21

  [Gönderim Tarihi: 07.02.2017, Kabul Tarihi: 21.04.2017]

   Öz

  Dinî cemaatler, İslam’a karşılıksız olarak hizmet etmeyi gaye edinmiş olan sivil kuruluşlardır. Ancak şahıslar arasında olduğu gibi cemaatler arasında da bazı sürtüşmeler olabilmektedir. Bu durumun meydana gelmemesi için cemaatler arasında olması gereken müsbet ilişkileri şöyle sıralayabiliriz: merhametli yaklaşım, kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek, kaba kuvvet ve şiddetten uzak durmak, ikna yolunu tercih etmek, yapılan haksızlıklar karşısında sözlü müdafaa ile yetinmek, en az hakperest olmak kadar hakşinas da olabilmek, asgarî müştereklerde ittifak etme becerisini göstermek.

  Ayrıca cemaatler aralarında iyi ilişkilerin kurulması ve devam etmesi için diğer cemaatlere karşı tekfir, techil, tahkir, tenkit ve haset gibi arabozucu faaliyetlerden uzak durmalıdırlar. Müminlerin kardeş olması düsturu bunu gerektirmektedir.

  Anahtar Kelimeler

  Cemaat, ikna, kardeşlik, müsbet hareket, tekfir, tenkit.

   

  Abstract

  Religious communities are civic organizations that aim to serve Islam without compensation. However, there may be some discord among the congregations as well as between the individuals.

  In order to prevent this situation from happening, we can list the positive relations that should be among the communities as follows: Compassionate approach, acting in a conversation with one’s own profession, Avoidance from brute force and violence,

  Choosing the path of persuasion, Responding verbally against defamation done, To be at least as rightful as being righteous, To demonstrate the skill of alliance at least in common.

  In addition, communities should stay away from factious activities such as exclusion, ignorance, humiliation, criticism and envy against other congregations in order to establish and maintain good relations among them. The belief that believers are siblings requires this.

  Key words

  Congregation, criticism, exclusion, fraternity, persuasion, positive action.

  Yazının devamını dergide görüntülemek için tıklayınız!