HADİS OKUMALARI

Metin Karabaşoğlu ile Risale-i Nur rehberliğinde hadis usulü ve tarihçesi üzerine kapsamlı okumalar yapacağız. Program 19 Ekim 2017-28 Aralık 2017 tarihlerinde her Perşembe 18.30-20.00 arası Risale-i Nur Enstitüsü’nde uygulanacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

 • %80 devam zorunluluğu vardır.
 • 2. dönem 3000-5000 kelime aralığında bir deneme/makale yazılması şartı aranmaktadır.
 • Ücretsizdir.
 • Erkeklere mahsustur.
 • Bir kişi en fazla iki RNE programına katılabilir.

DANIŞMAN:

Metin Karabaşoğlu

DANIŞMAN ASİSTANI:

 • Katılımcılardan belirlenecektir.

OKUMA SÜRECİ:

 • Okuma ve yazma yoğun bir programdır.
 • Devam zorunluluğu vardır.
 • Her hafta programa gelirken, o hafta için belirlenmiş okuma parçalarının okunması zorunludur.
 • Belirlenen alt başlıkların her birisine birer hafta ayrılarak müzakere edilir.
 • İlk Dönemde konu ile ilgili Risale-i Nur’dan yol, bakış açısı ve usul sunan bahisler müzakere edilecek, İkinci Dönemde Riyâzü’s-Sâlihîn esas alınarak hadis okumalarına geçilecektir. Bu süreçte ilgili kitapların ve dönem içinde seçilmiş makale ve denemelerin de müzakeresi yapılacaktır.
 • İkinci Dönem sonuna gelindiğinde katılımcıların birer makale veya deneme tamamlamış olması gerekmektedir.

MUHTEVA:

 1. Hafta: Risale-i Nur rehberliğinde hadis okumalarına giriş: ilk notlar
 2. Hafta: 19. Söz üzerine müzakere
 3. Hafta: 24. Söz, “Üçüncü Dal” üzerine müzakere
 4. Hafta: Şuaat-ı Marifetü’n-Nebî, Zeyl, “İkinci Hakikat” üzerine müzakere
 5. Hafta: 19. Mektub, “Dördüncü Nükteli İşaret” üzerine müzakere
 6. Hafta: 11. Lem’a, Sünnet-i Seniyye Risalesi üzerine müzakere
 7. Hafta: 28. Lem’a, 8. Nükte üzerine müzakere
 8. Hafta: 31. Söz, Miraç Risalesi üzerine müzakere
 9. Hafta: 7. Şua, Âyetü’l-Kübra Risalesi, “Onaltıncı Mertebe” üzerine müzakere
 10. Hafta: 28. Mektub, İkinci Risale üzerine müzakere
 • Sonraki haftalarda Riyâzü’s-Sâlihîn’den seçme hadislerin müzakeresine başlanacak; ilerleyen haftalarda katılımcılardan hadislere dair önce sunum, sonra yazı talep edilecektir.

KAYNAKLAR:

 • İlk Dönem Eserleri, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (Şuaat-ı Marifetü’n-Nebi [bilhassa Zeyl])
 • İşârâtü’l-İ’caz, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (“Nübüvvet Hakkındadır” başlıklı kısım)
 • Lem’alar, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (11. Lem’a [Sünnet-i Seniyye Risalesi], 28. Lem’a, 8. Nükte)
 • Mektubat, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (19. Mektub [bilhassa “Dördüncü Nükteli İşaret”], 28. Mektub, 2. Mesele)
 • Muhakemat, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (Üçüncü Makale [Unsuru’l-Akide], Nübüvvet bölümü)
 • Sözler, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (19. Söz, 24. Söz [bilhassa “Üçüncü Dal”], 31. Söz [Mirac Risalesi])
 • Şualar, Bediüzzaman Said Nursi, rne.com.tr/risaleinur-kulliyati. (7. Şua [Âyetü’l-Kübra, bilhassa 1. Bâb, 16. Mertebe], 15. Şua, 1. Makam, 3. Kısım)
 • Anahatlarıyla Hadis, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Ensar Neşriyat.
 • Hadis, Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Hadis I-II, Prof. Dr. Ali Yardım, Damla Yayınevi.
 • Hadis Okumaları-I (İlim Şehri) ve Hadis Okumaları-II (Hakikatin Dengesi), Metin Karabaşoğlu, İz Yayınları.
 • Hadis Tarihi, Doç. Dr. Bekir Kuzudişli, Kayıhan Yayınları.
 • Hadis Usûlü, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
 • Riyâzü’s-Sâlihîn, İmam Nevevî, Erkam Yayınları (tercüme).

SES KAYITLARI:

19.10.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

26.10.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

02.11.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

09.11.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

16.11.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

23.11.2017 tarihli ders kaydı:

(ses kaydı alınamadı)

30.11.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

07.12.2017 tarihli ders kaydı:

İndirmek için tıklayınız!

14.12.2017 tarihli ders kaydı:
(ses kaydı alınmadı)

21.12.2017 tarihli ders kaydı:
(ses kaydı alınmadı)