IV. Masa “Cemaatler ve Müsbet İman Hizmeti Olarak Risale-i Nur”


Katılımcılar

Mustafa Said İŞERİ (Moderatör)
Yrd. Doç. Dr. Levent BİLGİ (Sekreter)
Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER
Yrd. Doç. Dr. Şerif DEMİR
Dr. Hakan YALMAN
Abdurreşid ŞAHİN
Abidin KARTAL
Ahmet YILMAZ
İbrahim Halil ARAR
Kenan DEMİRTAŞ

Masa Bildirisi

  1. Son dönemde farklı anlamlar yüklenmek istenmesine rağmen cemaat kavramından kastımız; imani bir hedef doğrultusunda, Allah rızasını esas alarak, kâinatın işleyişi ile uyumlu, siyasi ve maddi hedef ve yapılanmalardan uzak bir şekilde, tarihi ve sosyolojik fıtri bir süreç içinde, kardeşlik bağları ile asayişin muhafazası gibi maksatlarla bir araya gelmiş topluluktur.
  2. Risale-i Nur talebelerinin vazifesi müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Allah’ın rızasını kazanmak maksadıyla sırf iman hizmetini yapmaktır. Kendi vazifesini yerine getirip Allah’ın takdirine karışmamak hem şahsı hem de diğer insanların ebedi hayatlarının saadeti için çalışmaktır.
  3. Müsbet iman hizmeti kavramı sadece Emirdağ Lahikası’nın en son mektubunda yer almakla birlikte Risale-i Nur Külliyatı’nın tamamına bakar. Risale-i Nur’un bütünlüğü içinde müsbet iman hizmeti iman, ihlas, uhuvvet, şefkat, tevazu, asayişi muhafaza gibi Kur’anî esaslar üzerine bina edilmiştir. Manileri ise riya, israf, adavet, haset, menfi rekabet gibi İslamiyet’in yasaklarıdır.
  4. İman hakikatleri ve Esma-i İlahiye’nin şahidi Rabbani fiillerin tezahürü olan mevcudattır. Her bir mevcut, yaratıcısının şahidi ve esmasının ilancısı, isbat edicisidir. İsbat mevcut olana dayanır. Eşyanın hakikati sabit olan Esma-i İlahiye’dir. Müsbet hareketin bir anlamı da vücudî ve sabit olan Esma-i İlahiye’nin ve iman hakikatlerinin isbatı ve mevcudiyetine dayalı söz, fiil ve halin tamamını ifade eder.
  5. Müsbet iman hizmetinin en önemli esasları İhlâs Risalesi’nin prensipleridir. Bu prensipler ise yalnız Allah’ın rızasını gözetmek, Kur’an hizmetinde kardeşlerini tenkit etmemek ve onların üzerinde faziletfuruşluk yaparak gıpta damarını tahrik etmemek, bütün kuvvetini ihlas ve hakta bilmek, kardeşlerinin meziyetlerini ve faziletlerini kendinde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir.
  6. Müsbet hareket haksızlık, zulüm ve tahakküme boyun eğmek değil hikmet ve şefkat gereği mevcut şartlar içinde meşru olan en uygun tavrı ortaya koymaktır.
  7. Müsbet iman hizmeti anlayışı iman ve Kur’an hakikatlerini isbata, ilim ve irfana, tebliğ ve iknaya, muhabbet ve şefkate dayanan bir irşad metodudur. Zerrelerden yıldızlara kadar her varlık üzerinde tevhid nurunun gösterilmesi suretiyle kâinat genişliğinde huzur mertebelerinin açılmasıdır.
  8. Müsbet iman hizmetinin prensipleri arasında kendi kusurunu görmek, mümin kardeşlerine hüsnüzan etmek, kardeşlerini enaniyet ve sadakatsizlikle suçlamamak vardır. Ayrıca mümin kardeşlerinin kusurlarına bakmamak, kusur görürse örtmeye çalışmak, affedici davranmak, gücenmemek ve küsmemek gerektir.
  9. Müsbet iman hizmeti diğer dini cemaatlerle birçok birlik ve kardeşlik bağlarının olduğunu kabul etmektir. Kendi mesleğinin haklılığı ve güzelliğini savunmakla birlikte diğer mesleklerin haksızlığı ve çirkinliğini iddia etmekten uzak durmaktır. Ayrıca müsbet iman hizmeti her türlü ötekileştirici ya da tekfir edici anlayışa da karşıdır.
  10. Müsbet iman hizmeti kulluk dairesi içinde kalarak kendi vazifemize odaklanma; başka insanların ya da grupların kusurlarıyla meşgul olmama; ciddiyetle çalışıp tebliğ vazifesinin tam hakkını verme; tevhid ve ihlas sırrının farkındalığıyla yaşama, insanlara hakikati dinlettirip hidayet vermenin yalnız Allah’a ait olduğunu hatırında tutma, neticeleri ise yalnız O’ndan bilme, O’na yönelme ve O’na minnettar olma şuurunu kazanmaktır.