I. Masa “Avrupa ve Doğru İslamiyet”


Avrupa ve Doğru İslamiyet

Prof. Dr. Mehmet İpçioğlu
Yrd. Doç. Dr. Ömer Ergün
Prof. Dr. Vedat Demir
Prof. Dr. Ensar Nişancı
Prof. Dr. İlhan Kaya
Prof. Dr. Arif Yavuz
Kâzım Güleçyüz
Mustafa Akyol
İlhan Cevheri
Ahmet Dursun
Dr. Med. Dent. Mehmet Göneş
Osman Kurnaz

1 – Doğru İslamiyet insanlığın ortak malı olan bilim, rasyonel düşünce ve evrensel değerlerle barışıktır. Bu bağlamda Batı ve İslam bir karşıtlık ilişkisi içinde anlaşılmamalıdır. Zira bu iki dünya yekdiğerinin negatif aynasında şekillenmeyip birbirleri ile ortaklaşa inşa ettikleri değerlere ve mekanizmalara sahiptirler.

2 – Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur’da farklı bir yaklaşımla Batı‘yı ikiye ayırmış ve çoğullaştırmıştır. İnsanlığa faydalı fen ve sanatlara, adalet ve hakkaniyete hizmet eden bir Avrupa’ya dikkat çekmiştir. Eleştirel bir yaklaşımla da, Batı’da toptancı bir yaklaşımla dine karşı gelişen bilimselcilikten ve güç politikasından arındırılarak medeniyetin yeni bir zeminde yeniden tanımlanmasını önermiştir.

3 – Bediüzzaman Said Nursi, Bizim muradımız medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir diyerek insan hakları , hukukun üstünlüğü, müzakereci demokrasi, azınlık hakları, din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak laiklik gibi evrensel değerlerle kamu alanının tanzimi, fen ve sanayi noktasında Avrupa’dan “ahz u iktibasa önem vermiştir.

4 – Bediüzzaman Said Nursi, bütün sekülerleşmeye rağmen Hıristiyanlığın zaman içinde tasaffi ederek İsevilik din-i hakikisine döneceğini ve tevhid inancına yaklaşacağını; İslamla Hristiyanlığın ittifak ederek dünya barışına katkı sağlayacağını ifade etmiştir.

5 – Beşerin nefs-i emmaresi yalnızca ikinci Avrupayı değil İslam toplumlarını da esir almıştır. Bu esaretten kurtuluşun çaresi Doğru İslam‘ın temsilcileri ile İsevilik dini hakikisinden beslenen 1. Avrupa’nın buluşmasından ve kamu yönetiminde muktesit siyasetin işbaşına geçmesinden geçmektedir.

6 – İslam, Avrupa‘nın bir parçası ve realitesidir. Avrupa da başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasının bir gerçeğidir. Bu nedenle ön yargıdan ve çarpıtmalardan arındırılmış bir zeminde Doğru İslam yorumuna ve pratiğine duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu bağlamda İslam’ı İslamofobinin ve şiddet ve teröre kapı açan radikal okumaların kıskacından kurtarmak gerekir. Zira Doğru İslam barışı, müsbet hareketi ve ittifakı esas alır.

7 – Doğru İslâm‘ın açıklığa kavuşabilmesi ve hayata aktarılmasının öncelikli şartı zihinlerin hür olmasıdır. 8 – Avrupa Birliği anayasasının temel ilkeleri olan bireyi önceleyen demokrat, din ve vicdan hürriyetine dayalı özelliği, Bediüzzaman’ın; meşrutiyet (cumhuriyet ve demokrasi) ve anayasanın hakiki adalet ve meşveret-i şeriyeden ibaret olduğu şeklindeki tanımıyla örtüşmektedir.

9 – Bediüzzaman Said Nursi laikliği din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak görmekte ve devletin tüm inançlar karşısından eşit durmasını ifade etmektedir. Dindara da dinsize de ilişmemek laikliğin şiarıdır.

10 – Kaderi Türkiye ile örtüşen bahtiyar Alman milletinin umumi selameti sulhu umuminin yol haritasını çizen Risale-i Nurdur.