III. Masa “Kürt Sorunu”


“Kürt Sorunu”

Katılımcılar
Abdülkadir MENEK
Adem ÖLMEZ
Abdullah DEMİR
Abdulnasır YİNER
İbrahim KAYGUSUZ
İsmail ÇOLAK
Kadir AKBAŞ
Kadir CANATAN
Levent BİLGİ
Nazmi EROĞLU
Sadık YALSIZUÇANLAR
Servet ARMAĞAN
Vahap COŞKUN

Deklarasyon

  1. Türkiye’nin her türlü farklılıkları tanıyan, çoğulculuğu bir zenginlik olarak gören, resmi ideolojiden arındırılmış, anayasal vatandaşlığı esas alan yeni, demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır.
  2. Devlet, başta Kürtler olmak üzere mağdur edilmiş bütün toplumsal kesimlerden özür dilemeli; mağduriyetlerini giderici hukuki düzenlemeler yapılmalıdır.
  3. Eğitim demokratik hale getirilmeli; eğitim müfredatı her türlü ayrımcı ifadeden temizlenmeli ve bu bağlamda “andımız” türü metin ve ritüeller eğitim sisteminden tamamen çıkarılmalıdır. Bütün olarak eğitim ve öğretim sistemi Türkiye’nin çok kimlikli toplumsal yapısını yansıtmalıdır.
  4. Anadilde eğitim tercihi temel bir haktır; bu hakkın önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
  5. Eğitimde ve toplumsal pratiklerde köktenci sekülerist yaklaşımlar gözden geçirilmeli ve toplumun dini duyarlılıkları ve talepleri dikkate alınmalıdır.
  6. Bediüzzaman’ın bir akademya projesi olan Medresetüzzehra, hayata geçirilmelidir.
  7. Zorunlu göç uygulamasına tabi tutulmuş insanların zararları tazmin edilmeli ve geri dönmek isteyenler için kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır.
  8. Toplumsal barışı sağlamak için silahsızlandırmayı kapsayan bir demokratikleşme programı yürürlüğe konulmalı ve bir toplumsal uzlaşma yasası ile örgüt mensuplarının dağdan inmesi sağlanmalıdır. Bölgede toplumsal çatışmalara neden olan ve şiddeti artıran koruculuk sistemi kaldırılmalıdır.
  9. Tarihi ve kültürel dokuyu bozan coğrafi birimlerin isimlerinin değiştirilmesi uygulamasına son verilmeli, halkın benimsediği isimler iade edilmeli ve bu konudaki yasaklar kaldırılmalıdır.
  10. Kürtlerin bilgelik hafızasını oluşturan, Faqeye Teyran, Ahmede Xani, Ahmede Ciziri gibi müelliflerin eserleri Kültür bakanlığı gibi resmi kurumlarca yayınlanmalı ve milli eğitim müfredatına girmelidir. İslam düşüncesinin çağımızdaki en önemli düşünürlerinden olan Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinin okullarda okutulması ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.