III. Masa “Sosyal Bağlar ve Bir Arada Yaşama”


“Sosyal Bağlar ve Bir Arada Yaşama”

Katılımcılar
Prof. Dr. Ali Bakkal (Oturum Başkanı)
Sebahattin Yaşar (Sekreter)
Prof. Dr. İbrahim Özdemir
Prof. Dr. Mahmut Kaplan
Prof. Dr. İdris Şengül
Doç. Dr. Hasan Aydın
Yrd. Doç. Dr. Ömer Ergün
Ali Bulaç
Nimet Demir
Fatih Aydın
Taha Çağlaroğlu
Mehmet Kaplan

  1. Rabbini bilme temelinde kimliğini oluşturan insan; kendisi, toplumu ve içinde yaşadığı dünya ile barış içinde yaşayabilir.
  2. Aile hayatı, insanın hususi ve küçük bir dünyası olup mahremiyetinin korunması esastır.
  3. Allah, insanları farklı kabileler ve ırklar halinde yaratmıştır. Biyolojik çeşitlilik nasıl bir zenginlik ise, dil ve kültür çeşitliliği de bir zenginlik olup korunmalıdır.
  4. Müsbet milliyet temelinde her türlü ayrımcılığa karşı olan Bediüzzaman Said Nursi, etnik köken temelli üstünlük iddialarını reddeder.
  5. Farklı anlayış ve düşünce sahipleri, “mesleğim haktır veya daha güzeldir” diyebilirler fakat “hak yalnız benim mesleğimdir” dememelidirler.
  6. Çok dilli ve çok kültürlü bir dünyada, insan onuruna aykırı hiçbir ötekileştirme kabul edilemez. Farklı görüşlere ve anlayışlara saygı ve tahammül esastır.
  7. Bediüzzaman Said Nursi’nin vurguladığı gibi, insanın her söylediği hak olmalı, fakat her hakkı söylemeye hakkı yoktur; her dediği doğru olmalı ancak her doğruyu söylemek doğru değildir.
  8. Resmi dil esas olup diğer ana dillerin eğitim sistemi içerisinde öğretilmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
  9. Modern toplumlarda gerginliklere sebep olagelen din-bilim ilişkisi ve algısı, akıl-kalp-vicdan birlikteliğini vurgulayan Medresetü’z-Zehra eğitim modeli çerçevesinde yeniden ele alınmalıdır.
  10. Medine Sözleşmesi örneğinden ilham alınarak, farklı inançlardan insanları aynı çatı altında, barış ve huzur içerisinde yaşatacak adil, katılımcı, çoğulcu ve sivil bir anayasa yapılması öncelikli bir ihtiyaçtır.