IV. Masa “Risale-i Nur’da Batı ve İttihad-ı İslâm telâkkisi”

“Risale-i Nur’da Batı ve İttihad-ı İslâm telâkkisi”

  1. Tecdid hareketi, kainatta sürekli yenilenmeyle birlikte var olan hareketliliğe dayanan bir ihtiyaçtır. Bu tecdid hareketinden/hareketliliğinden doğan bir ihtiyaçla zamanımızın en birinci farz vazifesi olarak ortaya çıkan ittihad-ı İslam, bireyden topluma doğru giden süreçte, ancak ve ancak fedakarlıkla gerçekleşebilecek bir hakikat olarak, vahdet, ihlas, uhuvvet ve meşveret bağlamlarında değerlendirilmelidir. Bu İttihad-ı İslam hakikati, ancak Kur’an medeniyetinin inşasıyla gerçekleşmesi mümkün olan dünya barışı ve iki dünya saadeti binalarının tuğlaları arasındaki harç hükmündedir.
  2. İttihad-ı İslam’ın tesisinde önemli bir rolü olan uhuvvetin önündeki enaniyet duvarını ortadan kaldırmalıyız.
  3. Bizi sükuta götüren israfat, hilaf-ı şeriat ve lezaiz-i nameşruadır. Duraksayışımızı bize farkettirecek ve bizi harekete geçirecek unsurlar da Bediüzzaman Said Nursi’nin tabiriyle ‘cami-i ahlak-ı hasane olan hakikat-i İslamiye, istidad-ı fıtri, feyzi iman ve şiddet-i açlıktır. İttihad-ı İslam yolunda bu unsurlara sımsıkı sarılmak gerektir, elzemdir.
  4. İttihad, cehil ile olmaz, fikirlerin imtizacı ile olur. İmtizacı efkar ise eğitim ile olur.
  5. Müslümanların, onları İttihad-ı İslam hedefine ulaştıracak yöntemi bulmaları ve tatbik etmeleri, bu hedefe ulaşmalarından daha önemlidir. Bediüzzaman Said Nursi, müsbet hareketi hedefe ulaşmada son derece önemli gördüğü gibi her ne suretle olursa olsun sonuç odaklı iş yapmayı tevekkülün ve ihlasın ruhuna aykırı görmektedir. Her iş için, gayret kuldan, takdir Allah’tandır. Diğer bir deyişle ittihad-ı İslam için ‘nasıl’ sorusu ve bununla birlikte bu yolda göstereceğimiz gayret, sonuca ulaşıp ulaşamamamızdan çok daha önemlidir.
  6. Haccın hikmetindeki ihmalimiz olan meşveretin ittihad-ı İslam’a zemin hazırlaması için yeniden teşekkülü noktasında harekete geçmeliyiz.
  7. Dinimiz terakkiye engel değildir, bilakis terakkiyi emreder. Bu bağlamda Kur’an-ı Hakim,maddi ilerleme için gerekli olan örnekleri Peygamber mucizeleriyle insanlığa göstererek, o mucizelerin benzerlerini yapmaları için insanlık alemini teşvik eder ve cesaretlendirir. Medeniyet harikaları denen şeylerin dayandığı hakikatler bunlardır. İnsanlık maddi ve manevi terakki için Kur’an’a muhtaçtır. Batı eğer saadeti istiyorsa bu hakikate tüm varlığıyla sarılmalı ve İttihad-ı İslam için müslümanlara yardım etmelidir.
  8. Batıyı anlayabilmek için toptancı fikirler çerçevesinden bakmamak, Risale-i Nur’daki müsbet ve menfi batı analizlerini iyi anlamak gerekir.
  9. İnsanlara ulaşabilmek için İslam’ı, başta kainatın küçük bir timsali olan insan bir ferd olarak yaşamalı ve yaşatılması için içinde bulunduğumuz her ortamda, Nurlar’ın terennüm ettiği iman ve Kur’an hakikatlerini halen ve kalen neşretmeliyiz. Bu bağlamda ittihad-ı İslam, ancak tam manasıyla yaşayarak ortaya çıkabilen iman ve Kur’an hakikatlerini neşir hareketidir.
  10. Sefih batının özelliklerini tuti kuşu gibi taklit edersek, İslamiyet esaslarından uzaklaşarak İttihad-ı İslam’a engel oluruz.