II. Masa “Eğitim ve Münazarat” Hanımlar Grubu

Samiye DİK
Sümeyye ÖZTÜRK
Ebru AKÇA
Gülnur TERCAN
Züleyha IŞIK
Safiyye Ece ÇELEN
Feyza YARGICI
Zehra ÖRNEK

1- Eğitimin muhatabı insandır. Bu sebeple eğitim, insanın fıtrat ve kabiliyetlerine uygun olmalıdır. Ruhtaki, rakamlara sığmayan kabiliyetlerin inkişafı buna bağlıdır.

2- Eğitim nefisle başlar. Ferdin ıslâhı için nefsin ıslâhı, toplumun ıslâhı için de ferdin ıslâhı gerekir.

3- İlim her mü’mine farz kılınmıştır. Hiçbir sebep ilim öğrenmeye engel olmamalı ve bu farziyet hiçbir sebeple engellenmemelidir.

4- Dünya standartlarında eğitim açısından geri kalmamızın sebebi; cehalet, zaruret, ihtilâftır. Çözüm olarak ilim (eğitim), san’at ve ittihat ile din namına birleşmedir.

5- Eğitim devletin tekelinde bulunduğunda, dikte ettiği öğretim tarzı istibdadı meydana getirir. Oysa bütün eğitim metotlarından en uygunu seçilmelidir. Bu da Nebevî eğitim metodudur.

6- Eğitim kurumları dinini bilen bilim adamı, bilimleri bilen ilim adamı yetiştirmelidir.

7- “Mü’minler ancak kardeştir” âyetinin hitabına mazhar olabilmek için menfî milliyetçilikten uzak, birleştirici bir eğitim metodu kullanılmalıdır.

8- Doğu toplumlarında kalb ve dinî hisler, Batı toplumlarında ise akıl ve felsefe hâkimdir. İnsaniyetin himmet ve terakkîsi ise, ancak akıl ve kalbin birleşmesi ile olur.

9- Bediüzzaman, El-Ezher’in kız kardeşi olarak isimlendirdiği Medresetüzzehra’yı, din ilimleri ile fen ilimlerinin birlikte ve mezcedilerek okutulacağı bir üniversite olarak planlamıştır.

10- Medresetüzzehra, aynı zamanda bir halk üniversitesi projesidir. Evrensel değerleri İslâmiyetin esaslarında buluşturup, insaniyete ve İslâmiyet’e hizmet eder. Günümüzde bu proje, çekirdeğini, gayr-i resmî bir şekilde Nur dershaneleri tarzında inşa etmiştir.