II. Masa “Eğitim ve Münazarat” Erkekler Grubu


Mustafa SEÇKİN
Abdülaziz UZUN
Sedat DİNGİN
Yahya ASLAN
Salih YILMAZ
Harun GÜMÜŞ
Enes KAYA

1- “Yaratan Rabbinin adıyla oku” âyetinden dolayı dînî vazifemiz olan eğitim, eşref-i mahlûkat olarak yaratılan insanın varoluş gayesine uygun yaşaması için şarttır.

2- Eğitim sistemi resmî ideolojinin baskısından arındırılmalı; fikir özgürlüğünün olmasıyla birlikte çoğulcu ve halklara saygılı, dinî ve dünyevî hayatta dengeli, yeteneklerinin farkına varabilecek kalitede olmalı, insan hukukunu ve psikolojisini bilen insanlar yetiştirmeye çalışmalıdır.

3- “Vicdanın ziyası, ulum-u diniyedir [din ilimleridir], aklın nuru fünun-u medeniyedir [fen ilimleri]. İkisinin imtizaciyle [birleşmesiyle] hakikat tecelli eder. O, iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder [kanatlanır]. İftirak ettikleri [ayrıldıkları] vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile ve şüphe tevellüd eder [doğar]” prensibi eğitim sistemimizin temel ilkesi olmalıdır.

4- Tam donanımlı fertler yetiştirebilmek, fen ve din ilimlerinin birlikte okutulmasıyla mümkündür. Bu model talebenin mükemmelleşmesini ve ülkenin terakkîsini sağlar. Bu da Medresetüzzehra projesinin hayata geçirilmesi ile mümkün olacaktır.

5- Medresetüzzehra üslûp olarak Ezher Üniversitesi’ne benzemekle birlikte, mana ve mahiyet olarak kendine has bir tarza sahiptir. Bediüzzaman, Doğu Anadolu’da kurmayı planladığı bu üniversitede eğitim dili olarak, Arapça’nın İslâm dünyasının ortak dili olması dolayısıyla vacip; Türkçe’nin resmî dil olması dolayısıyla lâzım, Kürtçe’nin mahalli dil olması dolayısıyla da caiz olduğunu ifade etmektedir. Bu model ülkemizdeki tartışmaları sona erdirecek niteliktedir.

6- Medresetüzzehra’nın diğer bir amacı medrese kapısıyla maarifi Şark’a sokmaktır. Bu sayede İslâm dünyası bütün problemlerini çözebilecektir.

7- Medresetüzzehra’nın öğrencileri İslâm ülkelerinden geleceği için bir kardeşlik zemini oluşacaktır. Onlara Hâlıkımızın bir, Mâlikimizin bir, Rabbimizin bir, Peygamberimizin bir, dinimizin bir, kıblemizin bir olduğunu nazara vermesiyle İttihad-ı İslâm’ın temeli atılacaktır.

8- Medresetüzzehra’nın şubeleri hükmünde olan Dersane-i Nuriye’de aklın, kalbin ve vicdanın verileriyle donanmış genç dimağlar, taassup ve desiselerden kurtulabilmektedirler. Bu tarz, modern eğitim kurumlarımız için de bir model olmalıdır.

9- Medresetüzzehra’nın gelirlerinin temelini halkın hamiyeti ve gayreti oluşturmaktadır. Üstadın ifadesiyle: “Eğer ezkiyâ [zekiler] zekâvetlerinin zekâtını ve ağniya [zenginler] velev zekâtın zekâtını milletin menfaatine sarf etseler; milletimiz de başka milletlere yolda karışabilir.”

  1. Ortak düşmanımız olan cehalet, ihtilâf ve zarurete karşı bir reçete hükmünde olan bu üniversite projesinde devletin bizi dikkate alması, en azından bu projeye herhangi bir resmî ideolojinin baskısı olmaksızın uygulanabilirlik noktasında izin vermesi elzemdir. İzin verildiğinde öncelikle yapılması gereken üç ayaklı (akıl, kalp, vicdan) eğitim sistemine uygun ders kitapları hazırlamaktır.