XII.Kongre Tebliğ Çağrısı – 15.10.2016

Risale-i Nur Enstitüsü olarak 12.’sini düzenleyeceğimiz Risale-i Nur Kongresi 4-5 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

“CEMAATLER, DEVLET, SİYASET VE MÜSBET İMAN HİZMETİ OLARAK RİSALE-İ NUR”

4-5 MART 2017, İSTANBUL

Risale-i Nur Enstitüsü olarak 12.’sini düzenleyeceğimiz Risale-i Nur Kongresi 4-5 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Kongre konusu olarak belirlediğimiz “Cemaatler, Devlet, Siyaset ve Müsbet İman Hizmeti Olarak Risale-i Nur” başlığı beş ayrı masada tartışılacaktır.

Din-siyaset ilişkisi insanlık tarihi boyunca tartışma konusu olmuştur ve bu tartışmaların büyüyerek ve derinleşerek devam edeceği görülmektedir. Siyaset, kimi zaman bir meşrulaştırma aracı olarak kimi zaman da otoritesini güçlendirmek ve sürekli kılmak maksadıyla dinin toplum üzerindeki etkisinden yararlanmıştır.

Meşruiyetlerini dini referanslara dayandıran iktidarlar ulus devletin ortaya çıkmasıyla birlikte otoritelerini kaybetmiştir. Ulus devlet anlayışı ise dini siyaset sahnesinden dışlayıp hem kontrol etmek hem de dar sınırlara hapsetmek istemiştir. Bu süreçte küçük sömürge devletler haline de getirilen İslam âlemi maruz kaldığı siyasi, içtimai ve dini baskılara karşı çıkış yolları aramıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda İslam âleminin farklı bölgelerinde özellikle sömürge karşıtı İslami hareketler ortaya çıkmıştır. Bu İslami hareketlerden ayrı bir şekilde ele alınması gereken Türkiye’deki İslami cemaatler ise dinsizliğe ve pozitivist akımlara karşı Kur’an ve hadis hizmetini esas alan mütefekkir alimlerin düşünceleri etrafında şekillenmiştir.

Türkiye ve İslami cemaatler denilince şüphesiz ilk akla gelmesi gereken Bediüzzaman Said Nursi’dir. Onun fikirleri hem Risale-i Nur cemaatlerini hem de Türkiye’deki diğer İslami cemaatleri etkilemiştir. Bediüzzaman, cemaat, tarikat, devlet, siyaset ve iktidar kavramlarını yeni bir Kur’ani yaklaşımla ele almış ve bunları Risale-i Nur eserlerinde ortaya koymuştur. Dine hizmet eden tarikatler ve cemaatlerin nasıl hareket etmesi gerektiğine dair tespitlerde bulunmuştur.

Bediüzzaman, “Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alâkam yok” diyerek durduğu yeri belirlemiştir. Said Nursi, en son dersinde Risale-i Nur’un hizmet metodunun esasının “müsbet iman hizmeti” olduğunu şöyle açıklamıştır: “Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-yı İlahiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlahiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz.”

Bediüzzaman, kendi mesleğinin muhabbeti ile hareket etmiş, başka mesleklerle rekabet etmek ve eksiklikleriyle uğraşmak yerine doğrudan doğruya ihlası esas almıştır. Müsbet iman hizmeti çerçevesinde imanlı ve ahlaklı bir nesil yetiştirilmesini benimsemiştir. Buna binaen devletin idaresi gibi dünyevi gayeleri takip etmek yerine tek tek fertlerin imanla kabre girmelerini ve ahiret saadetlerini hedeflemiştir. “En iyi çare cereyanların kuvveti yerine inayet ve tevfik-i İlahiyeye dayanmaktır” diyerek dünyevi güç ve makamlara itibar etmemiştir.

Türkiye’de özellikle son dönemde yaşanan hızlı sosyo-kültürel ve siyasal değişimlere bağlı olarak İslami cemaatlerin temsil edilme ve siyasal sistemde daha aktif rol almayı tercih ettikleri gözlenmektedir. Siyasi ve dünyevi gayeler ise ahiret odaklı hizmet etmeleri gereken İslami cemaatlere yönelik bazı şüphelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Fakat özellikle altı çizilerek belirtilmelidir ki (15 Temmuz darbe girişimi göstermiştir) siyasi ve dünyevi hedeflere büyük bir hırsla kilitlenmiş ve o yolda her türlü yolsuzluk ve hukuksuzlara tevessül etmiş yapıların cemaat değil belki cemaat görüntüsünde tehlikeli birer örgüt olduğu anlaşılmıştır.

Cemaatler, devlet, siyaset ve özellikle de sistem tartışmalarının yapıldığı bu süreçte birçok sualin cevaplarının verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. “Cemaatler, Devlet, Siyaset ve Müsbet İman Hizmeti Olarak Risale-i Nur” olarak belirlediğimiz 12. Risale-i Nur Kongresi’nde aşağıdaki sorulara beş masa etrafında cevaplar aramayı hedefliyoruz.

 • İslami cemaatlerin siyaset ve devlet ile ilişkileri hangi düzlemde ve hangi prensipler çerçevesinde olmalıdır?
 • Türkiye’de İslami cemaatler ve tarikatlerin resmi ideolojiye yaklaşımlarında ne tür farklılıklar vardır?
 • Günümüzdeki İslami cemaatleri sivil toplum olarak görmek mümkün müdür? İslami cemaatler hangi özellikleriyle sivil toplum görevini üstlenirler?
 • İslam geleneği içerisinde cemaatler Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat çizgisini gerçek manada temsil ediyorlar mı?
 • Risale-i Nur cemaatini diğer İslami cemaatlerden ayıran özellikleri nelerdir? Müsbet iman hizmeti kavramının Nur cemaatleri açısından ehemmiyeti nereden kaynaklanır?
 • Risale-i Nur’u referans kabul ettikleri halde niçin ihtilafa düşülmüş ve birçok farklı meşrepte Nur cemaatleri ortaya çıkmıştır? Nur cemaatlerinin maksatta ittifak ettikleri söylenebilir mi?
 • Din hizmetleri yalnız diyanet tarafından resmi bir şekilde yapılan faaliyetler olarak değerlendirilebilir mi? İslami cemaatler ve tarikatler ile diyanet ilişkisi nasıl olmalıdır?
 • Cemaatlerin ticari ve iktisadi teşekkülleri olmalı mıdır? Kurumsallaşma cemaat yapısıyla ne kadar bağdaşmaktadır?
 • İslam düşünce geleneğinin Mehdilik ve Mesiyanizme genel bakışı nedir?
 • İslami cemaatler ile radikal grupları esasta ne tür farklılıkları vardır? İslamofobinin önlenmesi için İslami cemaatlere ne türlü görevler düşmektedir?

 

MASALAR VE KONU BAŞLIKLARI:

Birinci Masa: Cemaatler, Devlet ve Siyaset

Anahtar Kelimeler: Cemaat, Tarikat, Devlet, Din, Siyaset, İktidar, Otorite, Hukuk, Adalet, Azınlıklar, Ulus Devlet, Yönetim Biçimleri, Resmi İdeoloji, Muhafazakârlık, Demokrasi, Liberalizm, Adalet-i Mahza, Adalet-i İzafiye, Muktesit Meslek, Hak, Meşrutiyet, Kanun-i Esasi, İrtica, Partizanlık, İstibdat, Hürriyet.

İkinci Masa: Cemaatler ve Sivil Toplum

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, Sivil İtaatsizlik, Resmi Din, Sivil Din, Modernizm, Postmodernizm, Sivilleşme, Kurumsallaşma, Eğitim, Örgün Eğitim, Yaygın Eğitim, Sekülerizm, Ticaret, İktisad, Finans, Sanat, Sosyoloji, Estetik, Gönüllülük, Hamiyet, Müspet Milliyet, Şahs-ı Manevi.

Üçüncü Masa: Cemaatler ve Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat Geleneği

Anahtar Kelimeler: Cemaat, Mezhepler, Ehl-i Sünnet, Şia, Vehhabilik, Selefilik, Gelenek, Tecdid, Taklit, Taassup, İhtilaf, Tefrika, Ehl-i Rey, Ehl-i Hadis, İmamet, Hilafet, Mehdi, Süfyan, Ahirzaman, Hz. İsa, Sünnet-i Seniyye, İstikamet, Sırat-ı Müstakim, İlmi İstibdat.

Dördüncü Masa: Cemaatler ve Müsbet İman Hizmeti Olarak Risale-i Nur

Anahtar Kelimeler: Müsbet Hareket, Menfi Hareket, Asayiş, Hürmet, Merhamet, Emniyet, İtaat, Rıza-ı İlahi, İhlas, İman, Muhabbet, Uhuvvet, Sıdk, Ümit, Şahs-ı Manevi, Milliyetçilik, Sadakat, Tefani, İttifak, Enaniyet, Hırs, Rekabet, Tesanüd, İttihad, Hizmet, Feragat, İsar.

Beşinci Masa: Cemaatler, İslamofobi ve Radikal İslami Gruplar

Anahtar Kelimeler: İslam, İslamofobi, Radikalizm, Teslimiyet, Tekfir, Siyasal İslam, Partileşme, Doğru İslamiyet, Ahlak, Medeniyet, Buhran, Kaos, Cihad, El Kaide, DEAŞ, HAMAS, Müslüman Kardeşler, İktibas Dergisi, Salabet, İfrat, Zenofobi, İnhisar, Tahtie, Musavvibe, FETÖ, Konstantiniyye Dergisi, Terör, Ye’cüc ve Me’cüc.

 

TAKVİM

Özetlerin gönderilmesi için son tarih : 01.12.2016
Tebliğlerin gönderilmesi için son tarih : 01.02.2017
Masa Çalışmaları : 04.03.2017 – 05.03.2017
Deklarasyon Sunumu : 05.03.2017

NOTLAR

 1. 4-5 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 12. Risale-i Nur Kongresi’nin masa çalışmalarının ve deklarasyon sunumunun mekan bilgisi daha sonra açıklanacaktır.
 2. Tebliğ özetleri en geç 1 Aralık 2016 tarihine kadar info@rne.com.tr adresine mail atılmalıdır.
 3. En fazla 15 sayfayı aşmayacak uzunluktaki tebliğler, Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurulu tarafından değerlendirilmesi için tam metin olarak en geç 1 Şubat 2017 tarihine kadar info@rne.com.tr adresine mail atılmalıdır.
 4. Tebliğler Risale-i Nur Külliyatı odaklı, yukarıdaki masa başlıkları ve anahtar kelimeler çerçevesinde hazırlanmalıdır. Başlıklarla ilgili olan Risale-i Nur metinleri info@rne.com.tr adresinden temin edilebilir.
 5. Kongreye katılım göstereceklere yol ve konaklama desteği sağlanacaktır.

AKADEMİK KURUL

Adem ÖLMEZ, Prof. Dr. (Akademik Kurul Başkanı)
Abdulnasır YİNER, Doç. Dr.
Ahmet YILDIZ, Doç. Dr.
Atilla YARGICI, Doç. Dr.
Bünyamin GÜRPINAR, Yrd. Doç Dr.
Ensar NİŞANCI, Prof. Dr.
Hakan YALMAN, Uzm. Dr.
İsmail Latif HACINEBİOĞLU, Prof. Dr.
Kaplan ÜSTÜNER, Doç. Dr.
Levent BİLGİ, Yrd. Doç Dr.
M. Cüneyt GÖKÇE, Yrd. Doç. Dr.
Mehmet İPÇİOĞLU, Prof. Dr.
Mehmet KAPLAN
Metin KARABAŞOĞLU
Murat KARA
Mustafa Said İŞERİ
Osman ÖZKUL, Doç. Dr.
Ömer Said GÜLER
Şener BOZTAŞ
Taha ÇAĞLAROĞLU

 

İLETİŞİM

Yakup Emre KARAŞAHAN
Risale-i Nur Enstitüsü Koordinatörü
0506 297 83 50

 

Değerli katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. 12. Risale-i Nur Kongremizin ülkemiz ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.